De KT Trac nghiem HH 8.25 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về De KT Trac nghiem HH 8.25, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và Tên:…………………………………………………….Đề số 25:
Kiểm tra Trắc nghiệm Môn Hình học lớp 8 năm học 2009-2010
Trường hợp Đồng dạng thứ 2
Điểm
Lời phê của thầy giáo

Câu 1 (101) Gỉa thiết của bài toán được cho trong hình vẽ bên. Hãy chọn câu phát biểu đúng : O
a/
bAOB ~ (COD ~(EOF A B
c/ C D
d/ E 600 F
Câu 2 (102) Cho (ABC và (A’B’C’ có , AB = 5; AC = 7; A’B’ = 2; A’C’ = 2,8. Phát biểu nào sau đây sai:
a/Nếu B’C’ = 4 thi BC = 10
b/Nếu thì góc là góc tù
c/Nếu chu vi của (A’B’C’ là 8 thì chu vi của (ABC là 20
d/Nếu diện tích của (ABC là 14đvdt thì diện tích của (A’B’C’ là một số nguyên chia hết cho 2
Câu 3 (103) Một hình thoi nội tiếp trong (ABC sao cho một đỉnh của nó là A, có hai cạnh nằm trên AB và AC và đỉnh đối diện với A nằm trên BC. Cho AC = 6cm, AB = 12cm và BC = 8cm, thế thì độ dài tính bằng cm của cạnh hình thoi là:
a/ 2 b/ 3 c/3,5 d/ 4
Câu 4 (104) Chọn câu trả lời đúng:
(ABC và (DEF có và (ABC ~ (DEF
(ABC và (DEF có và (ABC ~ (DEF
(ABC và (DEF có và (ABC ~ (DEF
(ABC và (DEF có và (ABC ~ (DEF
Câu 5 (105) Chọn câu trả lời đúng
Nếu hai tam giác MNP và QRS có và thì:
a/(MNP ~ (QSR b/(MNP ~ (SQR
c/ (MNP ~ (RSQ d/(MNP ~ (QRS
Câu 6 (106) Chọn câu trả lời đúng
Nếu hai tam giác EFH và GKL có và thì:
a/ b/
c/ d/

Câu 7 (107) Chọn câu trả lời đúng
Cho hình bên, biết KL = 3; KM = 4; RS = 6; SM = 2. Chứng minh được:
a/ K
b/ 3 4
c/
d/
Câu 8 (108) Chọn câu trả lời đúng B 6 S 2 M
Cho (ABC, AD là đường phân giác. Chứng minh được:
a/AD2 = AB.AC + DB.DC b/AD2 = DB.DC – AB.AC
c/AD2 = AB.AC – DB.DC d/Cả a, b, c đều sai

Câu 9 (109) Chọn câu trả lời sai
Cho hai tam giác ABC, DEF có AB = 4cm; AC = 6cm; BC = 5cm; DE = 2cm; EF = 1cm; . Chứng minh được:
a/ b/
c/Cả a, b đều đúng d/Cả a, b đều sai
Câu 10 (110) Chọn câu trả lời đúng
Cho (MNP ~ (EFH theo tỉ số k, MM’; EE’ lần lượt là hai trung tuyến của (MNP và (EFH ta chứng minh được:
a/ b/ c/ d/
Câu 11 (111) Chọn câu trả lời đúng
Nếu hai tam giác EFG và PQR có ; GE.PR = GF.PQ thì:
a/(GEF ~ (PQR b/(GEF ~ (PRQ
c/(GEF ~ (QPR d/Cả a, b, c đều sai
Câu 12 (112) Cho (ABC, AM là trung tuyến, lấy A’ đối xứng với A qua M, dựng N ( BC sao cho . AN kéo dài cắt BA’ tại K. Dựa vào hình ta có các khẳng định sau:
(BNK ~ (CNA (Do BK // AC) (1)
(2)
(ABN ~ (BNK (g.g) (3)
a/(1) và (2) đều đúng b/(1) và (3) đều đúng
c/(2) và (3) đều đúng d/Cả (1); (2); (3) đều sai
Câu 13 (113) Tiếp câu trên ta có các khẳng định sau:
(ABK ~ (ACA’ (g.g) (1)
hay (2)
(3)
a/ (1) và (2) đều đúng còn (3) sai
b/ (1) và (3) đều đúng còn (2) sai
c/ (2) và (3) đều đúng còn (1) sai
c/Cả (1); (2); (3) đều đúng

Câu 14 (114) Chọn câu trả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.