De KT Trac nghiem HH 8.15 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về De KT Trac nghiem HH 8.15, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và Tên:…………………………………………………….Đề số 15:
Kiểm tra Trắc nghiệm Môn Hình học lớp 8 năm học 2009-2010
Diện tích tam giác
Điểm
Lời phê của thầy giáo

Câu 1 (21) Chọn câu trả lời đúng
Cho ABC có AM là đường trung tuyến. Ta có:
a/SABM = 2SABC b/ SABM = SABC
c/ SABC = 2SABM d/ SAMC = SABC
Câu 2 (22) Chọn câu trả lời sai
Cho (MNR có S trên cạnh NR sao cho NS = 2SR. Ta có:
a/SMNS = 2SMSR b/ SMNR = 3SMSR
c/ SMSR = SMNS d/ SMSR = SMNR
Câu 3 (23) Chọn câu trả lời đúng
Cho (EFH. G là trọng tâm của (AFH. Ta có:
a/SGEF = SGFH + SGEH b/ SGFH = SGEF + SGEH
c/ SGEH = SGEF + SGFH d/ SGFH = SGEF + SGFH
Câu 4 (24) Trong (ABC, trung tuyến AM và CN cắt nhau tại O, P là trung điểm của AC và MP cắt CN tại Q. Nếu diện tích (OMQ là n, thế thì diện tích (ABC là:
a/16n b/18n c/21n d/24n
Câu 5 (25) Trong ( tù ABC, AM = MB, MD ( BC, EC(BC. Nếu diện tích (ABC là 24, thế thì diện tích (BED là:
A
a/9 E
b/12 M
c/15
d/18
B D C
Câu 6 (26) Một ( có độ dài cạnh là số nguyên, chu vi là 8. Diện tích ( là:
a/ b/ c/ d/4
Câu 7 (27) Cho (ABC đều có cạnh bằng a, tính SBCDE

a/ E A D
b/ a
c/
d/
B C

Câu 8 (28) Tính diện tích S sẫm màu của ( nằm trong ( đều ABC có cạnh là a:
A
a/
b/ a
c/
d/Cả 3 câu đều sai

B C
Câu 9 (29) Cho (ABC, biết diện tích của ( là 20cm2 và cạnh BC là 8cm. Tính đường cao thuộc cạnh BC. Chọn kết quả đúng:
a/ hBC = b/ hBC =
c/ hBC = d/ Một kết quả khác
Câu 10 (30) Cho (ABC, biết cạnh BC là 8(cm) và đường cao thuộc cạnh đó là 5(cm). Vẽ hình chữ nhật MNPQ thoả mãn M( ab và MA = MB, N ( AC và NA = NC. P, Q ( BC. So sánh diện tích của (ABC và diện tích hình chữ nhật MNPQ. Chọn kết quả đúng: A

a/S(ABC < SMNPQ
b/ S(ABC = SMNPQ M N
c/ S(ABC = 2SMNPQ
d/ Cả a, b, c đều sai

B Q P C

Hỏi và đáp