De KT toan ky II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về De KT toan ky II, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA HỌC KÌ 2- TOÁN 6
Thời gian 90’(không kể thời gian phát đề )
I.Phần trắc nghiệm(5đ)
Từ câu 1 đến câu 8 hãy chọn phương án trả lời đúng , chọn một chữ cái A , B , C hoặc D.
1. Cho Hỏi x là giá trị nào trong các số sau:

2. Giá trị của phép tính bằng:
A. B. – C.3 D. -31 .
3. Phân số nghịch đảo củalà :
A . B. C. D.1
4. Biết . Số x bằng:
A . B. 12 C. 6 D.
5. Cho số x = . Số x bằng:
A . B. C. D.
6. Biết rằng của một số là 40. Số đó là:
A.32 B.50 C.160 D.200
7. Tia Ot là tia phân giác của khi và chỉ khi:
C. Ba tia Ot, On, Om có chung gốc. 
8.Kết luận nào sau đây là đúng ?
A Hai góc kề nhau có tổng số đo bằng 1800 B . Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng 1800
C.Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 1800 D .Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 900
9. Hãy ghép mỗi câu ở cột trái với mỗi câu ở cột phải sao cho được một khẳng định đúng:
A. Đường kính của đường tròn là
1. Đường thẳng đi qua tâm đường tròn.

B. Điểm trong của tam giác là điểm
2. Dây đi qua tâm đường tròn.

3. Nằm trên 3 cạnh của tam giác.

4. Nằm trong 3 góc của tam giác.

10. Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống :
a. Đường tròn tâm O, bán kính R là hình gồm…………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………
b. Tam giác ABC là hình gồm……………………………………………………………………… khi
…………………………………không thẳng hàng.
II .Phần tự luận (5điểm)
Bài 1:(1điểm) Tính các giá trị biểu thức sau: a) b) c. 6
Bài 2:(1điểm) Tìm x biết : x –:
Bài 3:(1.5điểm) Lớp 6A có 48 học sinh gồm ba loại giỏi, khá, trung bình, trong đó số học sinh giỏi chiếm 25% số
học sinh cả lớp, số học sinh khá chiếmsố học sinh còn lại .Tính số học sinh trung bình ?
Bài 4:(1.5điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là tia Ox vẽ hai tia Oy và Oz sao cho = 600, = 1400. Gọi Om là tia phân giác của và On là tia phân giác của . Tính:
a) Số đo? b) Số đo ?
Đáp án – ĐỀ 1
I trắc nghiệm (5đ)
Từ câu 1 đến câu 8 đúng mỗi câu ghi 0,5 đ
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Trả lời
C
C
B
C
B
B
D
C

Câu 9 A + 2 B +4 (0,5đ)
Câu 10 Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống : (0,)
a. Đường tròn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R, kí hiệu (O;R)
b. Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳngAB, BC , CA khi ba điểm A,B,C không thẳng hàng
II . Phần tự luận (5đ)
Bài 1 a) tính được… = .
b) =
Bài 2: a) x – : x – x = x = .
Bài 3 số học sinh giỏi: 48 . 25% = 12 (HS) (0.5đ)
Số HS khá & TB là :48 – 12 = 36 (HS) (0.25đ)
Số HSkhá : 36 . = 12 (HS) (0.25đ)
Số HS trung bình : 36 – 12 = 24 (HS) (0.5đ)
Bài 4 :Do góc Nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox &Oz
(0,75đ)
b) Do Om là tia phân giác của góc
Nên
Do On là tia phân giác của
Nên (0.25đ)
Ta lại có và

Hỏi và đáp