đề kt tiet 68 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về đề kt tiet 68, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:

……………………………………………………………………..
Lớp: 6….
Thứ ………… ngày ………… tháng 01 năm 2011
KIỂM TRA CHƯƠNG II – SỐ HỌC 6
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

ĐỀ A
ĐIỂM

Họ tên và chữ ký của phụ huynh học sinh

Phần I : Trắc nghiệm khách quan ( 3 điểm )
Khoanh tròn vào một chữ in hoa đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Bỏ ngoặc biểu thức (– 5+3 ) – (– 6– 9) ta được:
A. 5 + 3 + 6 + 9 B. – 5 + 3 + 6 – 9
C. – 5 +3 – 6 + 9 D. – 5 + 3 + 6 + 9
Câu 2 : Tổng các số nguyên x biết –5 < x < 5 là :
A. 0 B. –5 C. 5 D. 10
Câu 3: Nếu a.b >0 thì:
A. a và b cùng dấu ; B. a 0 và b >0
C. a và b trái dấu ; D. a < 0 và b 0
Câu 4 : Sắp xếp các số –3 ; 2 ; –1 ; 0 theo thứ tự giảm dần, kết quả là:
A. –3 > 2 > –1 > 0 B. 2 > 0 > –1 > –3
C. –3 > –1 > 0 > 2 D. –1 < –3 < 0 < 2
Câu 5 : Tất cả các ước của 27 là:
A. B. C. D.
Câu 6 : Trong các cách viết sau đây, cách viết nào sai?
A. B. -8 C. 10 D. -7
Phần II : Tự luận ( 7 điểm )
Bài 1 : ( 3đ ) Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể):
a/ 7.(– 25).(– 3)2.(– 4) b/ +(–36) c/ [ 93–( 20–7 )]:16
Bài 2 : (3đ )
1) Tìm :
2) Tìm số nguyên x ; biết :
a/ 2.x – 18 = 10 b/ c/ (2x–1)(y–5) =4
Bài 3 : (1đ) Tìm 5 bội nhỏ hơn 10 của 7.
Bài làm:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Họ và tên:

……………………………………………………………………..
Lớp: 6….
Thứ ………… ngày ………… tháng 01 năm 2011
KIỂM TRA CHƯƠNG II – SỐ HỌC 6
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

ĐỀ B
ĐIỂM

Họ tên và chữ ký của phụ huynh học sinh

Phần I : Trắc nghiệm khách quan ( 3 điểm )
Khoanh tròn vào một chữ in hoa đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1 : Trong các cách viết sau đây, cách viết nào sai?
A. B. -8 C. 10 D. -7
Câu 2: Nếu a.b >0 thì:
A. a và b trái dấu ; B. a 0 và b >0
C. a và b cùng dấu ; D. a < 0 và b 0
Câu 3 : Sắp xếp các số –3 ; 2 ; –1 ; 0 theo thứ tự giảm dần, kết quả là:
A. 2 > 0 > –1 > –3 B. –3 > 2 > –1 > 0
C. –3 > –1 > 0 > 2 D. –1 < –3 < 0 < 2
Câu 4: Bỏ ngoặc biểu thức (– 5+3 ) – (– 6– 9) ta được:
5 + 3 + 6 + 9 B. – 5 + 3 + 6 – 9
C. – 5 +3 – 6 + 9 D. – 5 + 3 + 6 + 9
Câu 5 : Tổng các số nguyên x biết –5 < x < 5 là :
A. 0 B. 5 C. 10 D. –5
Câu 6 : Tất cả các ước của 27 là:
A. B. C. D.
Phần II : Tự luận ( 7 điểm )
Bài 1 : ( 3đ ) Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể):
a/ 7.(– 25).(– 3)2.(– 4) b/ +(–36) c/ [ 93–( 20–7 )]:16
Bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.