ĐỀ KT – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về ĐỀ KT, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần 15.
Tiết 29.
KIỂM TRA CHƯƠNG II LỚP 9
Môn: TOÁN (ĐẠI SỐ)
Thời gian làm bài: 45 phút
I. Mục tiêu cần đạt :
* Kiến thức:
Kiểm tra học sinh các đơn vị kiến thức sau:
– Định nghĩa hàm số bậc nhất, tính đồng biến ( nghịch biến) của hàm số bậc nhất .
– Vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất, xác định góc tạo bỡi đường thẳng y = ax + b ( a 0) với trục Ox.
– Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong mp Oxy và hệ thức tương ứng.
* Kỷ năng:
Học sinh nắm vững các kiến thức cơ bản trên và có kỷ năng vận dụng linh hoạt vào từng bài tập cụ thể chẳng hạn: Vẽ đồ thị hàm số bậc nhất, xác định tọa độ giao điểm bằng phép tính, tính góc tạo bởi đường thẳng và trục Ox; Tìm điều kiện của tham số để hai hàm số là hàm bậc nhất có đồ thị song song, cắt nhau, trùng nhau.
* Thái độ:
Rèn tính cẩn thận trong biến đổi, vẽ đồ thị, sử dụng tính chất; tính trung thực trong kiểm tra.
II. Hình thức kiểm tra:
Trắc nghiệm 60%, Tự luận 40%.
III. Ma trận nhận thức:

Chủ đề
Số tiết
Mức độ nhận thức
Trọng số
Số câu
Điểm số

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1+2
3+4

1. Khái niệm hàm số, hàm số bậc nhất
3
0.9
0.9
0.9
0.3
8.2
8.2
8.2
2.7
1,6
1,6
1,6
0.5
2
1

2. Đồ thị hàm số bậc nhất y = ax + b
3
0.9
0.9
0.9
0.3
8.2
8.2
8.2
2.7
1,6
1,6
1,6
0.5
2
1

3. Hai đường thẳng song song, cắt nhau
2
0.6
0.6
0.6
0.2
5.5
5.5
5.5
1.8
1
1
1
0.4
1
1

4. Hệ số góc của đường thẳng
3
0.9
0.9
0.9
0.3
8.2
8.2
8.2
2.7
1,6
1,6
1,6
0.5
1
1

Tổng
11
3.3
3.3
3.3
1.1
30
30
30
10
6
6
6
2
6.0
4.0

Từ bảng trên ta làm tròn số câu cho hợp lí.

Chủ đề
Tổng số tiết
Số câu
Làm tròn
Số câu
Điểm số

1
2
3
4

1
2
3
4
1+2
3+4

1. Khái niệm hàm số, hàm số bậc nhất
3
1,6
1,6
1,6
0.5

1
1
1
0
2
0.5

2. Đồ thị hàm số bậc nhất y = ax+b
3
1,6
1,6
1,6
0.5

2
2
1
0
2
1

3. Hai đường thẳng song song, cắt nhau
2
1
1
1
0.4

1
1
1
0
1
0.5

4. Hệ số góc của đường thẳng
3
1,6
1,6
1,6
0.5

1
1
2
1
1
2

Tổng
11
6
6
6
2

4
3
6
1
6.0
4.0

IV. Ma trận đề kiểm tra

Chủ đề

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu

Vận dụng
thấp
Vận dụng
cao
Cộng

TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

1. Khái niệm hàm số, hàm số bậc nhất
Xác định được hàm số bậc nhất
Hiểu được khi nào hàm số đồng biến, nghịch biến ?
Xác định hàm số đồng biến hay nghịch biến

Hỏi và đáp