Đề KT Số Học 6 – Tiết 68 – Có đáp án chi tiết – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về Đề KT Số Học 6 – Tiết 68 – Có đáp án chi tiết, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA 45’
CHƯƠNG II : SỐ HỌC 6 ( 68 )
LỚP 6D4

I.TRẮC NGHIỆM : ( 2 điểm )
Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án mà em cho là đúng
Câu 1 : Tập hợp các số nguyên Z bao gồm:
A. các số nguyên âm và các số nguyên dương
B. các số nguyên không âm và các số nguyên âm
C. các số nguyên không dương và các số nguyên âm
D. các số nguyên không dương và số 0
Câu 2: Trong các số nguyên âm sau, số nhỏ nhất là :
A. -789 B. -123 C. -987 D. -102
Câu 3 : Tính: (–52) + 70 kết quả là:
A.18 B. (–18) C. (–122) D. 122
Câu 4 : Tính: –36 – 12 kết quả là:
A. 24 B. 48 C. (–24) D. (–48)
Câu 5  : Kết quả của phép tính ( – 125 ) : ( -5 ) là
A. 25 B. (–25 ) C. 35 D. Một kết quả khác
Câu 6 : 5 thì :
A. x = 5 B. x = 5 C. –5 D. Một kết quả khác.
Câu 7 : Giá trị của biểu thức (x-5).(x-2) với x = -2 là :
A. 4 B. – 4 C. 28 D. – 28
Câu 8 : Trong tập hợp các số nguyên Z tất cả các ước của 5 là:
A. 1 và -1 B. 5 và -5 C. 1 và 5 D. 1 ; -1 ; 5 ; -5
II. TỰ LUẬN : ( 8 điểm )
Bài 1: Thực hiện phép tính ( Tính nhanh nếu có thể )
a) 175 – ( – 25 ) + 62 – ( 1200 + 62)
b)
c) 26 . (- 125) – 125 . (- 36)
Bài 2: Tìm xZ , biết:
a) – 3x – 2 = – 20
b) 5 – (10 – x) = 7
Bài 3 : Tìm tổng của tất cả các số nguyên x thỏa mãn
Bài 4 : Tìm ể 2n -1 chia hết cho n+ 1

Đáp án và biểu điểm

I.TRẮC NGHIỆM ( 2 điểm ) : Mỗi câu 0,25 đ

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
B
C
A
D
A
A
C
D

II. TỰ LUẬN : ( 8 điểm )
Bài 1: ( 3,5đ ) Thực hiện phép tính ( Tính nhanh nếu có thể )
a) ( 1 đ )
175 – ( – 25 ) + 62 – ( 1200 + 62)
= 175 + 25 + 62 – 1200 – 62
= ( 175 + 25 – 1200 ) + ( 62 – 62 )
= – 1000 + 0 = – 1000
b) ( 1,5 đ )

c) ( 1,5 đ )
26 . (- 125) – 125 . (- 36)
= ( – 26 ) . 125 + 125 .36
= 125 .( -26 + 36 )
= 125 .10 = 1250
Bài 2 : ( 2đ ) Tìm xZ , biết:
a) ( 1đ )
– 3x – 2 = – 20
– 3x = – 20 + 2
– 3x = – 18
x = ( – 18 ) : ( – 3 )
x = 6
b) ( 1đ )
5 – (10 – x) = 7
5 – 10 + x = 7
-5 + x = 7
x = 7 + 5
x = 12
Bài 3 : ( 1,5 đ )
Tìm tổng của tất cả các số nguyên x thỏa mãn
số nguyên x thỏa mãn là : -5 : – 4 ; -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3; 4
Tổng cần tìm là : -5 + ( – 4 ) + ( -3 ) + ( -2) + ( -1)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.