De Kt so hoc 6 chuong 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về De Kt so hoc 6 chuong 2, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS đông sơn
Lớp: 6
Họ tên: ……………….……………………….
Thứ hai, ngày 24 tháng 01 năm 2011
Bài kiểm tra môn số học
Thời gian: 45 phút

Điểm

Lời phê của cô giáo

Bài 1: (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời đúng:
1. Giá trị x thoả mãn x + 4 = -12 là:
A. 8 B. -8 C. -16 D. 16
2. Giá trị của (-3)4 là:
A. -12 B. 81 C. 12 D. -81
3. Kết quả phép tính 25 + (-75) là:
A. 100 B. 50 C. -100 D. -50
4. Giá trị x thoả mãn = 5 là:
A. 7 B. 3 C. 7 hoặc -3 D. 7 hoặc 3
Bài 2: (1 điểm) Điền dấu () thích hợp vào mỗi chỗ trống sau:
a) 5 ….. -9 b) -8 ….. -3 c) -12 ….. 13 d) 25 …..
b. tự luận: (8 điểm)
Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính:
a) (2 + 5).(-4); b) (-8)-[(-5) + 8]; c) 25.134 + 25.(-34)
Bài 2: (2 điểm) Tìm các số nguyên x biết:
a) x + (-35)= 18 b) -2x – (-17) = 15
Bài 3: (2 điểm) Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn: -15 < x 15
Bài 4: (1 điểm) Tìm tất cả các ước của -12.

Trường THCS đông sơn
Lớp: 6
Họ tên: ……………….……………………….
Thứ hai, ngày 24 tháng 01 năm 2011
Bài kiểm tra môn số học
Thời gian: 45 phút

Điểm

Lời phê của cô giáo

Bài 1: (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời đúng:
1. Giá trị x thoả mãn x – 4 = -15 là:
A. -16 B. -11 C. 11 D. 16
2. Giá trị của (-5)3 là:
A. -15 B. -2 C. 125 D. -125
3. Kết quả phép tính (-35) + 65 là:
A. 30 B. -30 C. -100 D. 100
4. Giá trị x thoả mãn = 6 là:
A. 9 B. 9 hoặc -3 C. 9 hoặc -9 D. -3
Bài 2: (1 điểm) Điền dấu () thích hợp vào mỗi chỗ trống sau:
a) -5 ….. -8 b) -8 ….. 3 c) -3 ….. 5 d) 43 …..
b. tự luận: (8 điểm)
Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính:
a) (3 + 4).(-5); b) (-6)-[(-15) + 6]; c) 35.132 + 35.(-32)
Bài 2: (2 điểm) Tìm các số nguyên x biết:
a) x + (-25)= 48 b) -2x – (-23) = 19
Bài 3: (2 điểm) Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn: -15 x < 15
Bài 4: (1 điểm) Tìm tất cả các ước của -15.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.