ĐỀ KT SỐ CHƯƠNG 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về ĐỀ KT SỐ CHƯƠNG 1, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

HVT:………………………………………… KIỂM TRA 1 TIẾT
LỚP: 6/…… MÔN: SỐ HỌC – Tiết 39 – MĐ:SH2601
Điểm
Lời phê của giáo viên

I/ TRẮC NGHIỆM: (3Đ) Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:
1. số ước của 84 là
A. 14 B. 16 C. 12 D. 8
2. Trong các số sau số nào là số nguyên tố
A. 245 B. 690 C. 211 D. 192
3. ƯCLN( 4;24) là
A. 2 B. 4 C. 6 D. 8
4. Phát biểu nào sau đây sai
A. Số chia hết cho 10 thì chia hết cho 5 B. Số chia hết cho 3 thì chia hết cho 9
C. Số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3 D. Số chia hết cho 8 thì chia hết cho 2
5. Cho biết a b với a,b N* thì
A. BCNN( a ; b ) = b B. ƯCLN( a ; b ) = b C. BCNN( a ; b ) = a D. ƯCLN( a ; b ) = a
6. Số nào sau vừa chia hết cho và chia hết cho 5
A. 1584 B. 2430 C. 896 D. 1565
7. Kết quả của phép tính sau là hợp số
A. 15 : ( 1 + 8 :2 ) B. ( 79 – 8 x 2 ) : 63 C. ( 152 – 8 x 2 ) : 8 D. ( 2 + 8 :2 ) . 10
8. Phát biểu nào sau đúng
A. Số nguyên tố chẵn duy nhất là số 2 B. Số nguyên tố nhỏ nhất là số 0
C. Mọi số nguyên tố đều có chữ số tận cùng là 5 D. Không có số nguyên tố chẵn
9. phát biểu nào sau đây sai
A. Giao của hai tập hợp N và N* là tập hợp số N* B. số 1 là số nguyên tố
C. Mọi hợp số đều phân tích ra được thừa số nguyên tố D. 297 là hợp số
10. BCNN( 10;14;16) là
A. 5.7 B. 24.5.7 C. 24 D. 2.5.7
11. tổng nào sau đây chia hết cho 6
A. 456 + 350 B. 900 + 2568 C. 150 + 270 D. 459 + 986
12. Cách viết nào được gọi là phân tích 120 ra thừa số nguyên tố
A. 120 = 23.3.5 B. 120 = 2.3.4.5 C. 120 = 1.8.15 D. 120 = 2.60
B. Tự luận
Câu 1: (3đ) Tìm số tự nhiên x bết rằng
a. 6x – 39 = 5628 : 28 b. 2x – 138 = 23 .32
Câu 2: (1,5đ) Tìm số tự nhiên x biết rằng x 8, x 10, x 15 và 100 < x < 200
Câu 3: (2,5đ) Một trường tổ chức cho khoảng từ 700 đến 800 học sinh đi tham quan bằng Ôtô. Tính số học sinh đi tham quan, biết rằng nếu sếp 40 người hay 45 người vào một xe thì đều không còn dư một ai.

Hết

Bài làm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HVT:………………………………………… KIỂM TRA 1 TIẾT
LỚP: 6/…… MÔN: SỐ HỌC – Tiết 39 – MĐ:SH2601
Điểm
Lời phê của giáo viên

I/ TRẮC NGHIỆM: (3Đ) Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:
1. Cách viết nào được gọi là phân tích 120 ra thừa số nguyên tố
A. 120 = 2.3.4.5 B. 120 = 23.3.5 C. 120 = 1.8.15 D. 120 = 2.60
2. số ước của 84 là
A. 8 B. 16 C. 12 D. 14
3. ƯCLN( 4;24) là
A. 4 B. 2 C. 8 D. 6
4. Số nào sau vừa chia hết cho và chia hết cho 5
A. 2430 B. 896 C. 1584 D. 1565
5. Trong các số sau số nào là số nguyên tố
A. 211 B. 245 C. 192 D. 690

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.