Đề KT + MT + Đ.án chương III Số 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về Đề KT + MT + Đ.án chương III Số 6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Lê Lợi KIỂM TRA 1 TIẾT
Họ và tên:………………………………… Môn: Số học
Lớp 6A ….
Điểm
Lời phê của giáo viên

ĐỀ:
I. Trắc nghiệm: (5.0 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước kết quả đúng :
Câu 1. Nếu thì:
A. ac = bd B. ab = cd C. cb = ca D. ad = bc
Câu 2. Nếu thì x bằng:
A. 1 B. -1 C. 2 D. -2
Câu 3. Đẳng thức nào sau đây đúng:
A. B. C. D.
Câu 4. Cho đẳng thức 4.5 = 2.10. Suy ra:
A. B. C. D.
Câu 5. Phân số bằng:
A. B. C. D.
Câu 6. Biểu thức bằng:
A. B. C. D. 1
Câu 7. Kết quả của phép tính là:
A. B. C. D.
Câu 8. Cặp số nguyên (x;y) nào sau đây thỏa mãn:
A. (5 ; 3) B. (3 ; 5) C. (3 ; 4) D. (6 ; 7)
Câu 9. Giá trị của biểu thức là:
A. B. C. D.
Câu 10. Giá trị của x trong đẳng thức x + 1,25 – 50% = 1 là:
A. 0,5 B. 0,25 C. 0,75 D.
II. Tự luận: (5.0 điểm)
Bài 1. (1điểm) Tìm số nguyên x, biết
Bài 2. (3điểm) Thực hiện các phép tính (tính nhanh nếu có thể):
A = B = C =
Bài 3. (1điểm)
Tính:
BÀI LÀM
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II
MÔN : SỐ HỌC LỚP 6 Năm học: 2011 – 2012
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng

Cấp độ Thấp
Cấp độ Cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Chủ đề 1:
Phân số. Phân số bằng nhau. Tính chất cơ bản cuả phân số
Nhận biết các khái niệm về phân số, phân số bằng nhau.
Hiểu các khái niệm về phân số, phân số bằng nhau.
Vận dụng được tính chất cơ bản của phân số bài toán tìm x

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%

2
1
10%

1
1
10%

5
3,0
30%

Chủ đề 2:
Rút gọn phân số. Phân số tối giản. Qui đồng mẫu số nhiều phân số. So sánh phân số

Biết rút gọn phân số đến tối giản, qui đồng mẫu số nhiều phân số và so sánh phân số

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %

2
1
10%

2
1,0
10%

Chủ đề 3:
Các phép tính về phân số

Biết và vận dụng được các phép tính trên phân số.
Vận dụng để thực hiện các phép tính trong các bài toán liên quan

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %

2
1
10%

2
2
20%

4
3,0
30%

Chủ đề 4:
Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Hiểu về hỗn số, số thập phân, phần trăm trong trường hợp đơn giản
Phối hợp các phép tính về phân số, hỗn số, số thập phân thành thạo

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %

2
1
10%

2
2
30%

4
3,0
30%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%
8
4
40

Hỏi và đáp