Đề KT KSCL đầu năm (có MT+ĐA) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về Đề KT KSCL đầu năm (có MT+ĐA), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

ĐỀ KIỂM TRA KSCL ĐẦU NĂM
Năm học: 2012 – 2013
MÔN: Toán 7

MA TRẬN THIẾT KẾ ĐỀ KIỂM TRA KSCL ĐẦU NĂM
TOÁN 7
NĂM HỌC 2012 – 2013

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Bậc thấp
Bậc cao

TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

Phân số, rút gọn phân số, phân số bằng nhau, quy đồng mẫu, lũy thừa
2

0,5

2

0,5

Các phép tính về phân số, hỗn số, số phần trăm, lũy thừa.
3

0,75
2

1,0
1

0,25
2

1,0

2

2,0
1

1,0

11

6,0

Góc. Hai góc đối đỉnh
1

0,25

1

0,25

1

1

1

1
4

2,5

Tổng

6

1,5
2

1,0
2

0,5

4

5,25

3

2,75
17

10

UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

ĐỀ KIỂM TRA KSCL ĐẦU NĂM
Năm học: 2012 – 2013
MÔN: Toán 7

I. TRẮC NGHIỆM : (2 điểm)
Khoanh tròn chữ cái đứng trước đáp án đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Rút gọn phân số ta được kết quả là:
A. ; B. ; C. ; D. .
Câu 2: Giá trị của x thỏa mãn 2x = 32 là:
A. 0; B. 5 ; C. 16; D. 30.
Câu 3: Quy đồng mẫu các phân số và ta được kết quả là:
A. và ; B. và ; C. và ; D. và .
Câu 4: của 60 là số nào?
A. 60. = 24; B. 60: = 150; C. . 60 = ; D. : 60 = .
Câu 5: Đổi phân số sang hỗn số ta được kết quả là:
A. 1 ; B. -5 ; C. -3 ; D. 3 .
Câu 6: Góc tù là góc:
A. Có số đo nhỏ hơn 90 ; B. Có số đo lớn hơn 90 và nhỏ hơn 1800;
C. Có số đo bằng 90; D. Có số đo bằng180.
Câu 7: Lớp 7A có 39 học sinh, số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp. Vậy số học sinh giỏi là:
A. 16; B. 26; C. 36; D. 46.
Câu 8: Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O tạo thành góc = 450. Khi đó bằng:
1350; B. 350; C. 450; D. 1450.

II. TỰ LUẬN: (8 điểm)

Bài 1: Thực hiện phép tính
a) b)
c) d)
Bài 2: Tìm x, biết:
a) b) 2x – 27 = 37
Bài 3: Một đội công nhân sửa một đoạn đường trong ba ngày. Ngày một đội sửa được 2/5 đoạn đường, ngày hai đội sửa được 2/5 đoạn đường. Ngày thứ ba đội làm nốt 210 m đường còn lại. Hỏi đoạn đường mà đội đó sửa trong ba ngày dài bao nhiêu?
Bài 4: Vẽ hai góc kề bù và sao cho
Tính
b) Vẽ Ot là tia phân giác của , Oy có là tia phân giác của không? Vì sao?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.