De KT HKI toan 6 – Hong – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về De KT HKI toan 6 – Hong, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

kiểm tra học kỳ I
( Thời gian 90 phút)
I-Ma trận

Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TNKQ
Tự luận
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Khái niệm tập hợp số phần tử của t/h
1
0,5

4
0,5

5
2,5

Luỹ thừa,BCNN,UCLN…

4
0,25

2
1,5
6
4,o

thực hiện tính
kĩ năng, nâng cao

2
0,25

2
0,5
4
1,5

Hìnhhọc
1
0,25

1
0,25
1
0,25

2
0,5
5
2

Tổng
2
1
12
4,0
6
5,0
20
10

A. Phần trắc nghiệm khách quan (2 điểm): Lựa chọn đáp án đúng
1. Cho tập hợp A = 1991; 1992; 1993;…; 2009 số phần tử của tập hợp A là
A. 2009 B. 18 C. 19 D. 20
2. Cho tập hợp B = 1; 3; 5;7;9 ; …; 59Tổng số các phần tử của tập hợp B là:
A. 900 B. 1000 C. 1100 D. 990
3. Kết quả đúng của phép tính 🙁 35 . 15 – 3 5 .5 ) 🙁 34 . 22 + 34 ) là:
A. 6 B. 12 C. 8 D. 2
4. Kết quả đúng của phép tính 15 – ( -35 + 80là:
A. 80 B. 45 C. 30 D.-30
5 Tìm x ( N biết : │x – 32│= 36. Kết quả đúng là:
A. x= 68;x= – 4 B. x = 68 C. x = – 4 D.x ( (
6 Số nào sau đây chia hết cho cả 2,3 và 5 ?:
A: 6750 B:9270 C. 4170 D. Cả ba số trên
7 Tổng S = 125 .a + 625.b + x.3 chia hết cho 5 chỉ khi :
A: x=5 B: x = 50 C. x = 25 D. x=5.k (k (N)
8 :(UCLN (84,120)là :
A: 12 B: 180 C. 84 D .Một kết quả khác
9 :(BCNN (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; …) là :
A: 100 B: 2520 C. 2000 D .Một kết quả khác
10 :Cho đoạn thẳng AB = 10 cm , C là trung điểm của AB , D là trung điểm của AC , E là trung điểm của của AD , ta có độ dài của đoạn AE là :
A: 5cm B: 2,5 cm C. 1,25cm D .Một kết quả khác
A. Phần tự luận (8điểm
Bài 1 ( 2 điểm) Tính hợp lý:
a , 12 . 25 + 29 , 25 + 59 . 25
b , ( 168 . 168 – 168 . 58 ) : 110.
Bài 2 🙁 2 điểm) Số học sinh khối 6 vào khoảng từ 150 đến 200 học sinh . Khi xếp hàng 10 ,hàng 12 , hàng 15 đều dư 1 . Tính số học sinh khối 6 .
Bài 3 : (2đ) Trên tia Ox xác định 2 điểm A,B sao cho OA = 3cm, OB = 6 cm.
a) Tính độ dài đoạn AB
b) B có là trung điểm của đoạn OB không ? Vì sao?
Bài 4 🙁 1 điểm) H/s Chon 1 trong 2 bài sau:
1) Chứng minh rằng :
3 1 + 3 2 + 3 3 + 3 4 + … + 3 333 Chia hết cho 13 .
2) Chứng tỏ rằng : (5n +7 ) ( 4n + 6) chia hết cho 2 với mọi số tự nhiên n
C. đáp án và biểu điểm
I ) Trắc nghiệm (2 điểm ) .( Mỗi câu đúng cho 0,2

Hỏi và đáp