Đề KT Hình học chương II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề KT Hình học chương II, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: ……………………… KIỂM TRA 1 TIẾT – MÔN HÌNH HỌC 7
Lớp: ……….. NGÀY: Đề 1

ĐIỂM

LỜI PHÊ CỦA GV

I. TRẮC NGHIỆM: ( 4 điểm)
Câu 1: Nếu tam giác ABC vuông tại A thì:
a) b) c) d)

Câu 2: Cho tam giác ABC có AB = AC vậy tam giác ABC là:
a) Tam giác cân. b) Tam giác đều. c) Tam giác vuông. d) Tam giác vuông cân.

Câu 3: Tam giác DEF là tam giác đều nếu:
a) DE = DF b) DE = EF c) DE = DF và d) DE = DF = EF

Câu 4: Tam giác ABC có AB = AC và góc A = 1000 thì:
a) b) c) d)

Câu 5: Tam giác vuông cân là tam giác có:
a) Một góc bằng 600 b) Một góc nhọn bằng 450
c) Tổng hai góc nhọn nhỏ hơn 900 d) Cả 3 câu đều sai.

Câu 6: Tam giác nào là tam giác vuông nếu có độ dài ba cạnh:
a) 9; 12; 13 b) 7; 7; 10 c) 3; 4; 6 d) 6; 8; 10

Câu 7: Tam giác MNP có góc ngoài tại P bằng:
a) 600 b) 1200 c) 200 d) 1800

Câu 8: Tổng hai góc nhọn trong tam giác vuông bằng:
a) b) c) d)

II. BÀI TẬP: (6 điểm)
Cho tam giác ABC cân tại A, Kẻ BD vuông góc với AC, CE vuông góc với AB. BD và CE cắt nhau tại I.
Chứng minh
So sánh góc IBE và góc ICD.
AI cắt BC tại H. Chứng minh tại H.

Họ và tên: ……………………… KIỂM TRA 1 TIẾT – MÔN HÌNH HỌC 7
Lớp: ……….. NGÀY: Đề 2

ĐIỂM

LỜI PHÊ CỦA GV

I. TRẮC NGHIỆM: ( 4 điểm)
Câu 1: Nếu tam giác ABC vuông tại A thì:
a) b) c) d)

Câu 2: Tổng hai góc nhọn trong tam giác vuông bằng:
a) b) c) d)

Câu 3: Tam giác DEF là tam giác đều nếu:
a) DE = DF b) DE = EF c) DE = DF và d) DE = DF = EF

Câu 4: Cho tam giác ABC có AB = AC vậy tam giác ABC là:
a) Tam giác cân. b) Tam giác đều. c) Tam giác vuông. d) Tam giác vuông cân.

Câu 5: Tam giác vuông cân là tam giác có:
a) Một góc bằng 600 b) Một góc nhọn bằng 450
c) Tổng hai góc nhọn nhỏ hơn 900 d) Cả 3 câu đều sai.

Câu 6: Tam giác ABC có AB = AC và góc A = 1000 thì:
a) b) c) d)

Câu 7: Tam giác nào là tam giác vuông nếu có độ dài ba cạnh:
a) 9; 12; 13 b) 7; 7; 10 c) 3; 4; 6 d) 6; 8; 10

Câu 8: Tam giác MNP có góc ngoài tại P bằng:
a) 600 b) 1200 c) 200 d) 1800

II. BÀI TẬP: (6 điểm)
Cho tam giác ABC cân tại A, Kẻ
Chứng minh
Cho AH = 3 cm, BC = 8 cm. Tính độ dài AC.
Kẻ . Chứng minh AE = AD.
Chứng minh ED // BC.

Hỏi và đáp