Đề KT HH6 Tiết 14 có MT + ĐA – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề KT HH6 Tiết 14 có MT + ĐA, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TIẾT14 – TUẦN 14 – KIỂM TRA HÌNH HỌC 6
I/ TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm )
Câu 1 : Số điểm và số đường thẳng trong hình vẽ bên là :
A/ Bốn đường thẳng và hai điểm b c . Q
B/ Bốn đường thẳng và một điểm a d
C/ Tám đường thẳng và hai điểm . N
D/ Tám đường thẳng và một điểm
Câu 2 : Lấy điểm O trên đường thẳng xy ta có :
A/ Nửa đường thẳng Ox và tia Oy
B/ Hai nửa đường thẳng Ox và Oy C/ Hai tia Ox và Oy đối nhau D/ Cả A, B , C đều đúng . Câu 3 : Hai tia đối nhau là :
A/ Hai tia chung gốc B/ Hai tia chỉ có một điểm chung
C/ Hai tia chung gốc và tạo thành một đường thẳng D/ Hai tia tạo thành một đường thẳng
Câu 4 : Hình vẽ bên là : . .
M N
A/ Đoạn thẳng MN B/ Tia MN C/ Đường thẳng MN D/ Tia NM
Câu 5 : Cho ba điểm A , B , C biết AC = 2 cm , AB = 2 cm , ta nói :
A/ Điểm A nằm giữa B và C B/ Điểm A cách đều hai điểm B và C
B/ Điểm A là trung điểm của đoạn thẳng BC D/ Cả A, B, C đều sai
Câu 6 : Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng EF khi :
A/ ME = MF B/ M nằm giữa E và F C/ ME = MF = EF : 2 D/ Cả ba câu đều sai
Câu 7 : Vẽ đường thẳng d đi qua hai điểm M và N.Trên đoạn thẳng MN lấy điểm P(PkhácMvàN) .
A/ P không nằm giữa M và N B/ M và P nằm cùng phía đối với N
B/ P và N không nằm cùng phía đối với M C/ Cả A , B , C đều đúng .
Câu 8 : Cho ba điểm H , G , O thẳng hàng .
A/ H nằm giữa G và O nếu GH + HO = OG B/ G nằm giữa H và O nếu HG + GO = OH
C/ O nằm giữa G và H nếu OH + GO = HG D/ Cả A , B , C đều đúng .
II/ TỰ LUẬN ( 6 điểm )
BÀI 1 : a/ Vẽ đoạn thẳng AB = 9 cm . Trên đoạn thẳng AB hãy vẽ hai điểm M và N sao cho
AM = 2 cm , AN = 7 cm .
b/ Tính độ dài các đoạn thẳng NB và MB .
BÀI 2 : Cho đoạn thẳng MN = 8 cm ; I là trung điểm của MN . Trên tia đối của tia MI lấy điểm P
sao cho MP = 2 cm . Trên tia đối của tia NI lấy điẻm Q sao cho NQ = 2 cm .
a/ Tính độ dài đoạn thẳng PN
b/ Điểm I có là trung điểm của đoạn thẳng PQ không ? Vì sao ?

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
I/ TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm )
1A – 2D – 3C – 4A – 5B – 6D – 7B – 8D
II/ TỰ LUẬN ( 6 điểm )
BÀI 1 : a/ . . . .
A M N B
– Vẽ đúng kích thước AB= 9 cm ; AM = 3 cm ; AN = 7 cm ( 1 điểm )
b/ Vì AB > AN nên N nằm giữa A và B ta có : AN + NB = AB
hay 7 + NB = 9 vậy NB = 9 – 7 = 2 (cm) ( 1 điểm )
Vì AM < AB nên M nằm giữa A và B ta có : AM + MB = AB
Hay 2 + MB = 9 vậy MB = 9 -2 = 7 (cm) ( 1 điểm )
BÀI 2 : . . . . . ( 0,5 điểm )
P M I N Q
a/ Vì M nằm giữa P và N nên PN = PM + MN = 2 + 8 = 10 ( cm ) ( 0,5 điểm )
b/ Vì I là trung điểm MN nên MI = IN = MN : 2 = ( 4 cm ) ( 0,5 điểm )
Vì M nằm giữa P và I nên PI = MI + PM = 4 + 2 = 6 ( cm ) ( 0,5 điểm )
Vì N nằm giữa Q và I nên IQ = IN + NQ = 4 + 2 = 6 ( cm ) ( 0,5 điểm )
Vì I nằm giữa P và Q và IP = IQ nên I là trung điểm của PQ ( 0,5 điểm )

MA ĐỀ KIỂM TRA

CHỦ ĐỀ
NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG

TỔNG

TNKQ
TNTL
TNKQ
TNTL
TNKQ
TNTL

đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.