de kt hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về de kt hay, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD & ĐT BÁC ÁI ĐỀ THI HỌC KỲ I
Trường PTDT BT THCS Nguyễn Văn Linh NĂM HỌC 2011 – 2012
MÔN : TOÁN 6
Thời gian 90’ (không kể thời gian phát đề)

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Cấp độ
Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
TỔNG

TNKQ
TL
TNKQ
TL
Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Tập hợp .Tập hợp các số tự nhiên.
Viết đúng ký hiệu của một tập hợp.

Số câu:
Số điểm :
Phần trăm :
1
0.5

1
0.5
5%

Tính chất chia hết trong tập hợp N
Nhận biết một số chia hết cho Những số nào.

Tính được một tổng chia hết cho số nào.
Tìm được BCNN của 2 số .
Tìm được ƯCLN
Vận dụng các tính chất của tập hợp N vào thực hiện phép tính. Áp dụng vào giải bài toán tìm x

Số câu:
Số điểm :
Phần trăm :
1
0.5

2
1.0
1
1.0
4
3.0

8
5.5
55%

Cộng trừ số nguyên.

Thực hiện cộng hai số nguyên.

Số câu:
Số điểm :
Phần trăm :

1
0.5

1
0.5
5%

Tia, Đoạn thẳng .

Nhận biết được trung điểm của đoạn thẳng.

Xác định được hai điểm nằm trên hai tia đối nhau.

-Vận dụng thành thạo đẳng thức về điểm nằm giữa để tính độ dài đoạn thẳng.
-Vận dụng được định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng để chứng tỏ một điểm là trung điểm của đoạn thẳng.

Số câu:
Số điểm :
Phần trăm :
1
0.5

1
0.5

2
2.5

4
3.5
35%

Tổng số câu:
Tổng số điểm :
Tổng phần trăm:
3
1.5
15%
5
3.0
30%
6
5.5
55%
14
10.0
100%

PHÒNG GD & ĐT BÁC ÁI
Trường PTDT BT THCS Nguyễn Văn Linh
ĐỀ THI HKI MÔN TOÁN 6
NĂM HỌC 2011- 2012
Thời gian làm bài : 90 phút (không kể thời gian chép đề)

ĐỀ 2:
I- TRẮC NGHIỆM: (3 Điểm )
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1. Cho tập hợp M = 4;5; 6; 7. Cách viết nào sau đây là đúng?
A. 4;5 M B. 5 M C. 6; 7 M D. 5; 6 M.
Câu 2. BCNN (7, 8) là :
A. 7 B. 8 C. 15 D. 56
Câu 3. Tổng 21 + 45 chia hết cho số nào sau đây ?
A. 2 B. 3 C. 5 D. 9
Câu 4. Cho số 12336 thì chia hết cho :
A. 2 B. 3 C. 5 D. 2 và 3
Câu 5 . Cho hai tia OM, ON đối nhau, lấy điểm P nằm giữa điểm O và điểm N thì :
A. Điểm M và P nằm cùng phía đối với điểm O. B. Điểm M và N nằm cùng phía đối với điểm O.
C. Điểm O và N nằm khác phía đối với điểm M. D. Điểm M và N nằm khác phía đối với điểm P.
Câu 6. Nếu điểm B nằm chính giữa hai điểm A và C thì:
A. AB = BC. B. Điểm B là trung điểm của AC.
C. Cả A và B đều đúng. D. Cả A và B đều sai.
II- TỰ LUẬN: (7 Điểm)
Câu 1: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính
a/ 27 : 32 + 5 . 23
b/ ( -15 ) + 47
c/ 51. 25 + 51 .75
Câu 2: (2,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.