DE KT GIUA CHUONG 4 DAI SO LOP 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về DE KT GIUA CHUONG 4 DAI SO LOP 8, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD – ĐT NINH SƠN Tiết 54: KIỂM TRA GIỮA CHƯƠNG IV
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN Môn : Đại số – Lớp 8
Năm học: 2011 – 2012
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
(Dùng cho loại đề kiểm tra kết hợp TL và TNKQ)

Cấp độ
Tên
Chủ đề
(nội dung, chương…)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Chủ đề 1
Liên hệ giữa thứ tự và phép công, phép nhân
Sử dụng tính chất của bất đẳng thức về mối liên hệ giữa thự tự và phép cộng, phép nhân

Biết áp dụng một số tính chất cơ bản của bất đẳng thức để so sánh, chứng minh

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
4(C5)
1,0đ

1(C9)
1,0đ
5
2,0đ
20%

Chủ đề 2
Bất phương trình một ẩn
Nhận biết được nghiệm của bất phương trình
Biết viết và biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình trên trục số và ngược lại

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1(C1)
0,25đ

4(C6)
1,0đ

5
1,25đ
12,5%

Chủ đề 2
Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Nhận biết được bất pt bậc nhất 1 ẩn
-Biết giải bất phương trình
– Bất phương trình tương đương, không tương đương
– Biết giải bất phương trình
– Biết biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình trên trục số
– Biết giải bất phương trình
– Biết biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình trên trục số

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1(C2)
0,25đ

2(C3;4)
0,5đ

3(C7;8a)
4,5đ

1(C8b)
1,5đ
7
6,75đ
67,5%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
6
1,5đ
15%
6
1,5đ
15%
5
7,0đ
70%
17
10đ
100%

TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN KIỂM TRA GIỮA CHƯƠNG IV
Họ và tên: …………………….. MÔN: ĐẠI SỐ 8
Lớp: ……………………. Thời gian: 45 phút

Điểm

Lời phê của thầy

ĐỀ:
I TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Chọn câu trả lời đúng và ghi vào bài làm trắc nghiệm.
Câu 1: Giá trị x = 3 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau ?
A. B. C. D.

Câu 2: Trong các bất phương trình sau bất phương trình nào trong các bất phương trình bậc nhất một ẩn.
A. B. C. D.

Câu 3: Nghiệm của bất phương trình: -2x >10 là :
A. x > 5 B. x -5 D. x < 10

Câu 4: Bất phương trình nào sau đây không tương đương với bất phương trình 3 – x < 7
A. 6 – x < 10 B. x – 3 < 7 C. 6 – 2x – 4

Câu 5: Cho a >b. Đánh dấu x vào ô tương ứng trong các câu sau:
STT
Câu
Đúng
Sai

a,
>

b,
-15 a >-15 b

c,
4 – 2a < 4 – 2b

d,
3a – 5 < 3b – 5

Câu 6: Nối câu A với câu B sao cho phù hợp.
A
Nối
B

1,

2,

3,

4,

1 + …

2 + …

3 + …

4 + …

a,

b,

c,

d,

e,

f,

II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 7: (2điểm): Tìm x sao cho:
a) Giá trị của biểu thức 3x – 2 không âm?
b) Giá trị của biểu thức lớn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.