đề KT đại số chương I- ma trận- đáp án – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về đề KT đại số chương I- ma trận- đáp án, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Thứ……ngày…… tháng…… năm……
BÀI KIỂM TRA MỘT TIẾT
MÔN: ĐẠI SỐ LỚP 8
Họ tên:
…………………………………
Điểm
Lời phê của giáo viên

Lớp:
………………………………….

ĐỀ:
Câu 1:
Phát biểu qui tắc nhân đơn thức với đa thức ? qui tắc nhân đa thức với đa thức?
Câu 2:
* Khi nào thì đa thức chia hết cho đơn thức?
* Không làm tính chia hãy cho biết đa thức A có chia hết cho đơn thức B hay không?
A = 12x3y2 + 5x5y3 – 3 x4y4z2 ; B = 4x3y2
Câu 3: thu gọn biểu thức:
A = (x – 1)2 – (x + 2)(x – 2)
B = 4x(x + 3) – 3x (4 +x )
Câu 4: phân tích đa thức thành nhân tử:
a/ 5x – 45x
b/ 5×2 + 5xy – x – y
c/ x3 – 2x2y + xy2 – 9x
câu 5: làm tính chia:
(8×3 – 6×2 – 5x + 3) : (4x + 3)
Câu 6:chứng minh rằng:
( 29 – 1 ) chia hết cho 73

BÀI LÀM:

ĐÁP ÁN:
câu
Đáp án
Biểu điểm

1

2

3

4

5

6
Phát biểu qui tắc nhân đơn thức với đa thức
Phát biểu qui tắc nhân đa thức với đa thức

A chia hết cho B nếu mổi hạng tử của A đều chia hết cho B
vì 12x3y2: 4x3y2 ; 5x5y3: 4x3y2 ; ( – 3 x4y4z2 ): 4x3y2
nên A chia hết cho B

A = (x – 1)2 – (x + 2)(x – 2)
= (x2 – 2x + 1 ) – ( x2 – 4 )
= x2 – 2x +1 – x2 + 4
= 5- 2x
B = 4x(x + 3) – 3x (4 +x )
= 4×2 + 12x – 12x – 3×2
= x2

a/ 5x – 45x = 5x( x2 – 9 ) = 5x( x – 3 )( x + 3 )
b/ 5×2 + 5xy – x – y =( 5×2 + 5xy ) – ( x + y )
= 5x( x + y) – ( x + y ) = (x +y )( 5x – 1)
c/ x3 – 2x2y + xy2 – 9x = x( x2 – 2xy +y2 – 9 )
= x [( x – y )2 – 32 ]=
= x (x – y +3 ) ( x + y – 3 )

8×3 – 6×2 – 5x + 3 4x + 3
8×3 + 6×2 2×2 – 3x +1
– 12×2 – 5x +3
– 12×2 – 9x
+ 4x +3
4x +3
0
(29 – 1) = [( 23 )3 – 13] = ( 8-1 ) ( 64 + 8 + 1 )= 7 . 73 nên chia hết cho 73.
0.5
0.5

0.5
0.5

1

1

1

1

1

2

1

Cấp độ

Chủ đề
biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1/ nhân đa thức
Nêu được QT nhân đơn thức với đơn thức ; đa thức với đa thức. nhận biết được một đa thức có chia hết cho đơn thúc không
áp dụng nhân đa thức để thu gọn biểu thức

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1(câu 1 )
1
10%
1( câu 3 b )
1
10%

2
2
20%

2/ hắng đẳng
thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.