Đề KT Đại số 8 Chương 4 Full – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về Đề KT Đại số 8 Chương 4 Full, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Thấp
Cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, phép nhân
Nhận biết bất đẳng thức đúng , biết cách so sánh hai số, hai biểu thức

Số câu:
Số điểm – TL %
2
1
1
1,5

3
2,5

2. Bất phương trình bậc nhất một ẩn, bất phương trình tương đương.

Nhận biết bất phương trình bậc nhất một ẩn, tập nghiệm của bất phương trình
Hiểu một giá trị là nghiệm của bất phương trình

Số câu:
Số điểm – TL %
3
1,5

1
0,5

4
2

3. Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn

Biết cách viết và biểu diễn tập nghiệm trên trục số
Vận dụng các phép biến đổi giải bất phương trình

Giải bài toán đưa về bất phương trình

Số câu:
Số điểm – TL %

1
1

1
2

1
1
3
4

4. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Hiểu cách giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Số câu:
Số điểm – TL %

1
1,5

1
1,5

Tổng số câu:
Tổng số điểm
TL%
5
2,5
25%
1
1,5
15%
1
0,5
5%
1
2,5
25%

1
2
20%

1
1
10%
10
10
100%

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 8 CHƯƠNG IV
Đề số: 1
Ngày…tháng … năm 2013
Lớp:………………………
Họ tên :……………………
ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA THẦY (CÔ)

Trắc nghiệm:(3 đ)
Câu 1. cho x < y kết quả nào dưới đây là đúng?
A. x – 3 >y – 3 B. 3 – 2x < 3 – 2y
C. 2x – 3 < 2y – 3 D. 3 – x < 3 – y
Câu 2: Nếu và thì:
A. B. C. D.
Câu 3. Bất phương trình nào dưới đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?
A. B. 0.x + 5 >0
C. 2×2 + 3 >0 D. < 0
Câu 4. Tập nghiệm của bất phương trình 1,3x –3,9 là:
A. B.
C. D.
Câu 5. Giá trị x = 2 là nghiệm của BPT nào trong các BPT sau?
A. 3x + 3 >9 B. –5x > 4x + 1
C. x – 2x 5 – x
Câu 6: Hình vẽ bên biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình:
A. B.
C. D.
II. Tự luận: (7đ)
Bài 1: (1,5đ) Cho hãy so sánh: và

Bài 2: (3đ) Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

Bài 3: (1,5đ) Giải phương trình:

Bài 4. (1đ) Tìm x sao cho giá trị của biểu thức không nhỏ hơn giá trị của biểu thức x + 1
—————————————————————

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 8 CHƯƠNG IV
Đề số: 2
Ngày…tháng … năm 2013
Lớp:………………………
Họ tên :……………………
ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA THẦY (CÔ)

Trắc nghiệm:(3 đ)
Câu 1. Phép biến đổi nào sau đây là đúng?
A. 0,8x >–1,6 ( x > – 0,2 B. 0,8x > –1,6 ( x < –2
C. 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.