ĐỀ KT ĐAI SỐ 7 CHƯƠNG I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về ĐỀ KT ĐAI SỐ 7 CHƯƠNG I, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

THIẾT KẾ ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG
Lần 1 – Tuần 11 (HKI) – Năm học 2014 – 2015
Môn: ĐẠI SỐ 7. Thời gian: 45 phút

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Học sinh: Được kiểm tra các kiến thức về số hữu tỉ, số thực.
Giáo viên: Kiểm tra Các kiến thức đã đạt được của HS, từ đó có hướng khắc phục đối với HS còn yếu kém, và bồi dưỡng HS khá giỏi.
II. MỤC TIÊU
Kiến thức
Nhận biết:
– Khái niệm số hữu tỉ.
– Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.
– Số vô tỉ, khái niệm về căn bậc hai.
– Số thực.
Thông hiểu:
– Các phép tính trong tập hợp số hữu tỉ, lũy thừa của một số hữu tỉ.
– Các tính chất của tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau.
– Tìm căn bậc hai của một số hữu tỉ.
– Quy ước làm tròn số.
Kỹ năng
– Thực hiện các phép tính về số hữu tỉ.
– Tìm x trong dấu giá trị tuyệt đối.
– Biết sử dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải các nội dung thực tế.
3. Hình thức đề kiểm tra: TNKQ 30%, tự luận 70%.
II. MA TRẬN ĐỀ
Ma trận nhận thức

Chủ đề cần đánh giá
Tầm quan trọng của KTKN
Mức độ nhận thức của KTKN
Tổng điểm
Theo thang điểm 10

Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ
25
2,5
62,5
2,5

Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Lũy thừa của một số hữu tỉ
20
3,5
70
2

Tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
25
3
75
2,5

Số thập phân. Làm tròn số
15
4
60
1,5

Số vô tỉ, số thực. Căn bậc hai
15
4
60
1,5

Tổng
100%

327,5
10

Ma trận đề sau khi đã chỉnh sửa
Chủ đề cần đánh giá
Mức độ nhận thức – hình thức câu hỏi
Tổng số câu hỏi, tổng số điểm

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao

TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ
1 câu
0,25
1 câu
1,5

1/2 câu
0,75

1 câu
0,25
1+1/2câu
2,25

Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Lũy thừa của một số hữu tỉ
1 câu

0,25

2 câu

0,5
1/2 câu

1,25

3 câu

0,75
1/2 câu

1,25

Tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
1 câu

0,25

1 câu

0,25

1/2câu

1

1/2câu

1
2 câu

0,5
1 câu

2

Số thập phân. Làm tròn số
2 câu
0,5
1 câu
0,75
1 câu
0,25

3 câu
0,75
1 câu
0,75

Số vô tỉ, số thực. Căn bậc hai
2 câu
0,5

1 câu
0,25
1 câu
0,75

3 câu
0,75
1 câu
0,75

Tổng
7 câu
1,75
2 câu
2,25
5 câu
1,25
1 câu
2,75

1 câu
2
12câu
3
4 câu
7

3. Mô tả nội dung đề kiểm tra (Phần tự luận)
1) (1,5 điểm)
a. Cộng, trừ số hữu tỉ.
b. Nhân, chia số hữu tỉ
(2,5 điểm) Tính giá trị biểu thức.
Cộng trừ số thập phân.
Căn bậc hai.
(2 điểm) Tìm x.
Cộng trừ số hữu tỉ.
Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.
4) (2 điểm) Bài tập thực tế áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.
III.Nội dung đề :

Hỏi và đáp