Đề KT Đại 7 Chuẩn KTKN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề KT Đại 7 Chuẩn KTKN, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Câp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Thu thập số liệu, dấu hiệu thống kê,tần số
Biết k/n số liệu thống kê, tần số, bảng tần số

Biết cách thu thập số liệu thống kê

Số câu
điểm
Phần trăm
2 câu (1a, 2a)
3

2 câu
3 điểm
30 %

Bảng tần số, giá trị trung bình, mốt của dấu hiệu,

Hiểu, vận dụng tính số trung bình, tìm mốt của dấu hiệu
Biết xét GTLN, GTNN, các giá trị khác nhau của dấu hiệu, có được Những nhận xét ban đầu thông qua bảng tần số

Số câu
điểm
Phần trăm

2 câu(1b, 2b)
1.5 +2.0
1 câu- 1c
0.5

3 câu
4 điểm
40%

Biểu đồ

Biết dựa vào biểu đồ để nêu nhận xét
Biết vẽ biểu đồ đoạn thẳng
Biết vẽ biểu đồ hình quạt

Số câu
điểm
Phần trăm

1 câu – 2c
2.0
1 câu – 3
1.0
2 câu
3 điểm
30%

Tổng

2 câu
3 điểm
30 %
2 câu
3,5 điểm
35%
2 câu
2,5 điểm
25%
1 câu
1 điểm
10%
7 câu
10 điểm
100%

Đề bài
Bài 1:
Điểm thi môn toán HKI của các bạn HS lớp 7A được ghi lại như sau:
điểm số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N=40

Tần số
0
0
1
2
4
6
10
8
6
2
1

a, Dấu hiệu ở đay là gì? có bao nhiêu giá trị của dấu hiệu? Số các giá trị khác nhau là bao nhiêu?
b. Tính điểm trung bình của lớp?
c. Nêu nhận xét?
Bài 2:
Một xạ thủ bắn súng, số điểm đạt đựơc sau mỗi lần bắn được ghi ở bảng sau:
8
9
10
9
9
10
8
9
7
8

10
7
10
9
8
9
9
8
8
10

9
10
10
10
9
8
9
8
7
8

Dờu hiệu ở đây là gì? số các giá trị của dấu hiệu là bao nhiêu? Có bao nhiêu giá trị khác nhau?
Lập bảng tần số, tính số trung bình cộng của dấu hiệu? Tìm mốt của dấu hiệu?
Vẽ biểu đồ đoạn thẳng và rút ra nhận xét?
Bài 3( 1 DIEM): Hãy biểu diễn bằng biểu đồ hình quạt kết quả phân loại hạnh kiểm của HS khối 7 theo bảng sau:
Loại
Tốt
Khá
TB

tỉ số phần trăm
60%
30%
10%

PP chương trình chương II đại số lớp 7: 9 tiết
Lý thuyết: 6 tiết
Luyện tập: 2 tiết
Ôn tập: 1 tiết
Kiểm tra: 1 tiết

Hỏi và đáp