Đề KT Đại số 7 Chương II (Ma trận – Đáp án) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề KT Đại số 7 Chương II (Ma trận – Đáp án), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần : 16
Tiết : 32 KIỂM TRA 1 TIẾT

Mục tiêu:
Về kiến thức:
Hiểu được công thức đặt trưng của hai đại lượng tỉ lệ thuận, của hai đại lượng tỉ lệ nghịch.
Có hiểu biết ban đầu về khái niệm hàm số.

Về kĩ năng:
Biết vận dụng các công thức và tính chất để giải các bài toán cơ bản về hai đại lượng tỉ lệ thuận, hai đại lượng tỉ lệ nghịch.
Ma trận đề:

Nội dung chính
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Đại lượng tỉ lệ thuận.
2

1

1
5
3

6

Đại lượng tỉ lệ nghịch.
2

1

2

1

Hàm số.
1

0,5

1

2,5

2

3

Tổng

5
2,5
1
2,5
1
5
7
10

Nội dung đề:
A. Trắc nghiệm:
I. (2,5đ) Điền (Đúng, Sai) cho các khẳng định sau đây:

TT
Nội dung
Điền (Đúng, Sai)

1
Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ thì x thỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là

2
Nếu y và x tỉ lệ thuận với nhau:, ta có tính chất:

3
Cho biết y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ thì x thỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ

4
Nếu y và x tỉ lệ nghịch với nhau:, ta có tính chất:

5
Cho bảng giá trị tương ứng của y và x như sau:
x
0
1
2
3
4

y
3
3
3
3
3

Ta khẳng định “ y là hàm số của x”

B. Tự luận:
1(2,5đ). Cho hàm số . Hãy tính f(2); f(); f(0); f(); f(-3)
2(5đ). Biết ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với 4;5;6 và chu vi của nó là 45cm.Tính các cạnh của tam giác đó.
Đáp án và thang điểm:
Trắc nghiệm:
TT
Đáp án
Thang điểm

1
Sai
0,5

2
Đúng
0,5

3
Đúng
0,5

4
Sai
0,5

5
Đúng
0,5

Tự luận:
Đáp án
Thang điểm

1. Cho hàm số .
Tính :

0,5

0,5

0,5

0.5

0,5

2. Gọi a,b,c(cm) lượt là các cạnh của tam giác.
Theo đề toán, ta có:
và

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

Do đó:

Vậy các cạnh của tam giác lần lượt là 12; 15; 18 cm.
1

0,5
0,5

1

0,5

0,5

0,5

0,5

Trường ……………………. KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp 7A…. Môn : Đại số
Họ và tên: ……………………………… Thời gian: 45 phút

Điểm

lời phê của giáo viên.

Đề:
A. Trắc nghiệm:(2,5đ)
Điền (Đúng, Sai) cho các khẳng định sau đây:

TT
Nội dung
Điền (Đúng, Sai)

1
Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ thì x thỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là

2
Nếu y và x tỉ lệ thuận với nhau:, ta có tính chất:

3
Cho biết y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ thì x thỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ

4
Nếu y và x tỉ lệ nghịch với nhau:, ta có tính chất:

5
Cho bảng giá trị tương ứng của y và x như sau:
x
0
1
2
3
4

y
3
3
3
3
3

Ta khẳng định “

Hỏi và đáp