DE KT CHUONGI DS7 HAP DAN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về DE KT CHUONGI DS7 HAP DAN, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần : 11 Ngày soạn :…../……./…
Tiết : 30 Ngày dạy :……/……/…
KIỂM TRA 1 TIẾT
Mục tiêu:
Hệ thống cho học sinh các tập hợp số đã học.
Biết định nghĩa số hữu tỉ, qui tắc xác định giá trị tuyệt đối của 1 số hữu tỉ, qui tắc các phép toán trong Q.
Rèn luyện kỹ năng thực hiện các phép tính trong Q, tính nhanh, tính hợp lí, tìm x, so sánh 2 số hữu tỉ.
Làm được các bài tập của tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau, khái niệm số vô tỉ, số thực căn bậc 2
Chuẩn bị:
GV: Giáo án, ĐỀ KT photo
HS: Xem lại câu hỏi và các bài tập đã làm.
Hoạt động trên lớp:
1. Kiểm tra sỉ số lớp : (1p)
2. Tổ chức kiểm tra:
* Ma trận đề :
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

, trừ, nhân, chia số hữu tỉ

2
(2)
2
(2)

Lũy thừa của một số hữu tỉ

1
(2)
1
(1)
2
(3)

lệ thức. Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
1
(0,5)
1
(1)
1
(2)
3
(3,5)

thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn. Số vô tỉ, số thực.
1
(1,5)

1
(1,5)

Tổng
2
(2)
2
(3)
4
(5)
8
(10)

Đề BÀI.
TRẮC NGHIỆM.(4đ)
Điền vào ô trống để hoàn thành công thức sau: (2đ).
a) x0 =  b) xm.xn = ( c) xm : xn = ( d) (xn)m = (
Từ dãy tỉ số bằng nhau: suy ra:
= = (0,5đ)
Điền các dấu ((, (, () thích hợp vào ô trống: (1,5đ).
a) -2 ( Q b) 1 ( R c) ( Z d) N ( Z ( Q ( R
TỰ LUẬN.(6đ)
Thực hiện phép tính.
[(-1/2)0]3 (1đ)
(1đ)
(1đ)
Tìm các số a, b, c biết:
và a – b + c = 12 (2đ)
Tìm x: (1đ)
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM :
I. Trắc nghiệm khách quan :
1. Mỗi câu đúng được 0,5đ
a) x0 = 1 b) xm.xn = xm + n c) xm : xn = xm-n d) (xn)m = xm .n
2. Mỗi câu đúng được 0,25đ
= (HS có ĐA khác đúng cho điểm tối đa)
3. Điền vào mỗi ô vuông đúng được 0,25đ
a) -2 Q b) 1 R c) Z d) N ZQ R
II. Tự luận :
Câu
Đáp án
Điểm

1a
[(-1/2)0]3 = 1
1

1b
=
1

1c
=
1

2
=
0,5

a = 3.2 = 6; b = 2 . 2 = 4; c = 5 . 2 = 10
1,5

3
x = = 2,5
1

Hỏi và đáp