Đề KT chương – thế này mới gọi là hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề KT chương – thế này mới gọi là hay, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Nguyễn Thái Bình
Họ và tên :. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp:. . . . . .

BÀI KIỂM TRA HẾT CHƯƠNG IV
MÔN : ĐẠI SỐ 7
Thời gian: 45’

A. Trắc nghiệm : Em hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất:
Câu 1. Các biểu thức sau biểu thức nào là đơn thức?
A. 2x – 1 B. -3x3y2 C. D.
Câu 2. Cho đơn thức – 12x5y2z . Bậc của đơn thức là:
A. 5 B. 2 C. 7 D. 8
Câu 3. Biết hai đơn thức bằng nhau -3xny3z = mx2y3zp. Vậy n = ?, m = ?, p = ?
A. n = 2; m = -3; p = 1 B. n = 2; m = 3; p = 1 C. n = 2; m = 3; p = 0 D. n = 2; m = -3; p = 0
Câu 4. Cho đa thức A = -2x3y + 3x2y + 4xyz + 5xy – 6yz +7. Bậc của đa thức là:
A. 1 B. 4 C. 3 D. 2
Câu 5. Đa thức bậc 3 với hai biến x,y và có ba hạng tử là?
A. 3x2y + 4x2y2 + 2 B. 3x2y + 5x + 1 C. 3xyz + 2xy + 3x +1 D. x2 + y3 + z
Câu 6. Nghiệm của đa thức A(x) = 2x-10 là:
A. 5 B. –5 C. 2 D. -10

B. Tự luận:
Câu 1. Tính giá trị của biểu thức:
A = 3×2 – 9x lần lượt tại x = 3 ; x =
B = tại x = – 2 và y = 1.
Bài 2: Cho 2 đa thức :
P(x) = x3 + 2×4 + x3 + x2 – 5 + 5x ; Q(x)= -x4 – 4×2 – 3×3 – 6x + 7
Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo luỹ thừa giảm của biến.
Tính P(x) + Q(x) và Q(x)- P(x).
c) Tính P(0) ; P(-1) ; P(1)

Câu 3. Tìm nghiệm của đa thức

Hỏi và đáp