ĐỀ KT CHƯƠNG IV ĐS 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về ĐỀ KT CHƯƠNG IV ĐS 8, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần 32
Ngày soạn: 08/4/2012
66
KIỂM TRA CHƯƠNG IV ĐẠI SỐ 8
I. MỤC TIÊU:
Kiến thức: Kiểm tra các kiến thức IV: trình bậc nhất một ẩn, biểu diễn tập nghiệm trên trục số, giải pt chứa giá trị tuyệt đối, áp dụng các tính chất của liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, phép nhân để chứng minh bất đẳng thức.
Kỹ năng: tra kỹ năng trình bậc nhất một ẩn, biểu diễn tập nghiệm trên trục số, giải pt chứa giá trị tuyệt đối, áp dụng các tính chất của liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, phép nhân để chứng minh bất đẳng thức.
Thái độ: HS , chính xác, trong tính toán; trung trong làm bài, không gian
lận quay cóp

Cấp độ
Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1.Chứng minh bất đẳng thức
1
2,0
20%

1
2,0 điểm
= 20%

2. Giải trình bậc nhất một ẩn

2
3,0
30%
1
1,5
15%
1
1,5
15%
4
6,0 điểm
= 60%

3. Giải phương trình chứa giá trị tuyệt đối

1
1,5
15%
1
0,5
5%
2
2,0 điểm
= 20%

Tổng số câu
Tổng số điểm
%
1
2,0
20%
2
3,0
30%
4
5,0
50 %
7
10 điểm
100%

II. MA ĐỀ:
III. ĐỀ BÀI:
Câu 1: ( 2đ). Cho m >n, hãy chứng tỏ 8m – 2 > 8n – 2
Câu 2: ( 3đ). Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

Câu 3: ( 3đ). Tìm x sao cho:
Giá trị của biểu thức nhỏ hơn giá trị biểu thức
Giá trị của biểu thức không nhỏ hơn giá trị biểu thức
Câu 4: ( 2đ). Giải phương trình

Hết

IV. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Câu 1:Từ m >n, nhân hai vế với 8, sau đó cộng hai vế với -2 ta được 8m – 2 > 8n – 2. (1,5đ)
Vậy với. (0,5đ)

Câu 2: Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
Giải đúng: (1,0đ)
Vẽ đúng: (0,5đ)

Giải đúng: (1,0đ)
Vẽ đúng: (0,5đ)

Câu 3: :
a) < (0,5đ)
giải đúng: (1,0đ)

b) (0,5đ)
giải đúng: (1,0đ)
Câu 4:
a) đưa về giải hai phương trình
(nếu ) (1) (0,5đ)
hoặc (nếu) (2) (0,5đ)
PT (1) có nghiệm (nhận) (0,25đ)
PT (2) có nghiệm (loại) (0,25đ)
Vậy pt đã cho có nghiệm là

(1)
Nếu thì (1) (loại)
Nếu thì (1) (vô nghiệm)
Nếu thì (loại)
Vậy phương trình đã cho có nghiệm (0,5đ)

HS làm cách khác đúng, vẫn cho điểm tối đa
Người ra đề ………………….Hà Văn Hợi

Hỏi và đáp