De KT chuong IV co ma tran chi viec in – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về De KT chuong IV co ma tran chi viec in, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần 33
Ngày soạn :14-4-2012

Tiết 65
Ngày dạy :16-4-2012

Kiểm tra viết Chương III
Mục tiêu kiểm tra :
*KT:HS hiểu kỹ kiến thức của chương
*KN+ Biết giải bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.
+ Hiểu được và sử dụng qui tắc biến đổi bất phương trình:quy tắc chuyển vế và qui tắc nhân. Biết biểu diễn nghiệm của bất phương trình trên trục số. Bước đầu hiểu bất phương trình tương đương.
*TĐ:Nghiêm túc, tự giác làm bài
B.Ma trận đề kiểm tra
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1.Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng-phép nhân

Nắm được t/c của bđt để so sánh

Hiểu tính chất để chứng minh bđt

Vận dụng t/c bđt để chứng minh

Số câu

1(c4, )

1(c2)

1(1a)
3

Số điểm

1,0

1

1.0
3,0 đ

Tỉ lệ %

10%

10 %

10%
30%

2. Bất pương trình bậc nhất một ẩn

Nhận biết được bpt bậc nhất một ẩn, nghiệm bpt
Hiểu được hai bpt tương đương,Biết giải bpt bậc nhất một ẩn
Biết tìm và viết tập nghiệm của bpt, Vận dụng các phép biến đổi bpt giải bpt đưa về bpt bậc nhất một ẩn
Vận dụng thành thạo phép biến đổi tìm nghiệm bpt

Số câu

1(c3)
1(1c)
1(c1)
2(1b;1c)

5

Số điểm

1,0
0,5
1,0
2,5

5,0 đ

Tỉ lệ %

10 %
5%
10 %
25 %

50 %

3. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Biết giải thành thạo PT chứa dấu GTTĐ

Số câu

1
1

Số điểm

2
2

Tỉ lệ %

20%
20%

Tổng số câu
1

1
1
2
3

1
9

Tổng số điểm

1,0

1,0

0,5

2

4,5

1,0

10 đ

Tỉ lệ %
10 %

10%
5%
20 %
45 %

10 %
100 %

C.Đề kiểm tra :
I.Trắc nghiệm khách quan :
Câu 1: Cho a< b ,các bất đẳng thức nào sau đây đúng ?
A. B. -2a -3b +1 D.
Câu2 :Cho bất phương trình – 0,25x + 2x – 3
Một học sinh đã giải bất phương trình này theo các bứưc như sau
Bước 1: – x + 2x – 3 Bước 2 : – x + 7 8x -12
Bước 3 : – x – 8x -12 – 7 Bước 4: – 9x – 19 =>x
Bạn học sinh nay giải đúmg hay sai?Nếu sai thì sai từ bước nào ?
A.Bước 1 B.Bước 2 C.Bước 3 D.Bước 4
Câu3 : Tập nghiệm của bất phương trình 1,3 x – 3,9 là :
A. x 3 B. x C. x D. x
Câu4: Cách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.