DE KT CHUONG IIITOAN 8 MA TRAN MOI – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về DE KT CHUONG IIITOAN 8 MA TRAN MOI, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Hä vµ tªn: ………………
líp: ……
KiÓm tra ch­¬ng 3
M«n : §¹i sè 9

I/ Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan: 2,5 ®iÓm
C©u 1: Trong c¸c ph­¬ng tr×nh sau, ph­¬ng tr×nh nµo kh«ng ph¶i lµ ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn?
A. 4x-3y=2010 B. 0.x+0.y=2010 C. 0x+3y=2010 D. 4x+0y=2010
C©u 2: Ph­¬ng tr×nh 5x+4y=8 cã nghiÖm lµ:
A. (0;2) B. (2;0) C. (-2;1) D. (1;-2)
C©u 3: TËp nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh: 0x+3y=2 ®­îc biÓu diÔn bëi ®­êng th¼ng:
A. y = 2x B. y = 3x C. D. y
C©u 4: HÖ ph­¬ng tr×nh:
A. Cã mét nghiÖm duy nhÊt B. V« sè nghiÖm C. V« nghiÖm D. Cã hai nghiÖm
C©u 5: HÖ ph­¬ng tr×nh:
A. Cã hai nghiÖm lµ : x = 2009 vµ y = -1 B. Cã cÆp nghiÖm lµ (x;y) = (-1;2009)
C. Cã mét nghiÖm duy nhÊt lµ (x;y) = (2009;-1) D. V« nghiÖm

II/ Tù luËn: 7,5 ®iÓm
Câu 6:(3,5 điểm) Giải các hệ phương trình sau:
a) b) c)
Câu 7. (3 điểm) Hai bạn học sinh nếu cùng làm thì trong 6(giờ) hoàn thành công việc. Nếu bạn đọc 1 làm trong 2(giờ) và các bạn 2 làm trong 3(giờ) thì hoàn thành được (công việc). Hỏi nếu làm một mình thì trong bao lâu sẽ hoàn thành công việc?
Câu 8(1 điểm) Tìm tất cả các số nguyên dương x,y sao cho hiệu các bình phương của hai số đó bằng 105.
Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
§¸p ¸n vµ thang ®iÓm
I/ TNKQ: 2,5 ®iÓm
Mçi c©u chän ®óng cho 0,5 ®iÓm
C©u
1
2
3
4
5

§¸p ¸n
B
A
D
C
C

II/ Tù luËn: 7,5 ®iÓm
C©u
Tr×nh bµy
Thang ®iÓm

6
(3,5 ®iÓm)

VËy hÖ ph­¬ng tr×nh ®· cho cã nghiÖm lµ (;1)

VËy hÖ ph­¬ng tr×nh ®· cho cã nghiÖm lµ (-3;2)

VËy hÖ ph­¬ng tr×nh ®· cho cã nghiÖm lµ:()

0,75 ®iÓm

0,25 ®iÓm

1,0®iÓm

0,25 ®iÓm

0,25 ®iÓm

0,75 ®iÓm

0,25 ®iÓm

7
(3 ®iÓm)
Gọi x(giờ) là thời gian bạn đọc 1 làm một mình hoàn thành công việc
Gọi y(giờ) là thời gian bạn 2 làm một mình hoàn thành công việc
ĐK: x,y>0
Hai bạn đọc cùng làm thì trong 6(giờ) hoàn thành công việc, nên ta có phương trình:
Nếu bạn đọc 1 làm trong 2(giờ) và bạn 2 làm trong 3(giờ) thì hoàn thành được (công việc), nên ta có phương trình:
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:
Đặt Khi đó hệ PT (I) có dạng:
Vậy : Bạn 1 làm một mình hết : 10(giờ)
Bạn 2 làm một mình hết : 15(giờ)

0,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.