Đề KT Chương I – Số học 6 ( Có MT-ĐA-BD) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề KT Chương I – Số học 6 ( Có MT-ĐA-BD), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD& ĐT HỒNG BÀNG
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
Năm học: 2011 – 2012
MÔN: Toán 6

MA TRẬN THIẾT KẾ ĐỀ KIỂM TRA
TOÁN 6 – TIẾT 19
NĂM HỌC 2011 – 2012

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Bậc thấp
Bậc cao

TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

Kiến thức về tập hợp
1

0,5
1

0,5
1

0,5
1

1,5

4

3,0

Các phép toán trong N
1

0,5

1
0,75

1

0,75

1

0,75
4

2,75

Các bài toán tìm x trong N

2

1,0

2

1,0

4

2,0

Các bài toán về lũy thừa

1

0,5

1

0,75

1

1,0
3

2,25

Tổng

2

1,0
1

0,5
3

1,0
3

3,25

4

2,5

2
1,75
15

10

PHÒNG GD& ĐT HỒNG BÀNG
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
Năm học: 2011 – 2012
MÔN: Toán 6

I.Trắc nghiệm: Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Cho tập hợp X = . Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập hợp con của tập hợp X?
A. ; B. ; C. ; D. .
Câu 2: Tập hợp Y = . Số phần tử của Y là :
A. 7; B. 8; C. 9; D. 10.
Câu 3: Kết quả của biểu thức 16 + 83 + 84 + 7 là :
A. 100; B. 190; C. 200; D. 290.
Câu 4: Tích 34 . 35 được viết gọn là :
A. 320 ; B. 620 ; C. 39 ; D. 920 .
II.Tự luận: (8 điểm)
Câu 7: ( 2 đ)Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên lớn hơn 13 và bé hơn 20 :
Chỉ ra 2 cách viết tập hợp A?
Tập hợp B gồm các số tự nhiên x chẵn và 13 < x < 20. Tập hợp B là tập hợp gì của tập hợp A, kí hiệu như thế nào ?
Câu 8: (3 đ)Tính bằng cách hợp lí nhất:
27. 62 + 27 . 38
2 . 32 + 4 . 33
1972 – ( 368 + 972)
1 + 3 + 5 + …………. + 99
Câu 9: ( 2 đ)Tìm x biết :
x + 37= 50
2.x – 3 = 11
( 2 + x ) : 5 = 6
2 + x : 5 = 6
Câu 10: ( 1 đ) So sánh
a) và b) và

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Trắc nghiệm
Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4

Chọn
A
D
B
C

Tự luận

Câu
Nội dung
Điểm

1
a) – Liệt kê các phần tử:
A = 14; 15; 16; 17; 18; 19
Chỉ ra tính chất đặc trưng
A = xN/ 13 < x < 20
b) Tập hợp B là tập con của tập hợp A
Kí hiệu B A

0,75

0,75
0,25
0,25

2
a) 27. 62 + 27 . 38
= 27.(62 + 38) = 27.100 = 2700
b) 2 . 32 + 4 . 33
= 2.8 + 4.27 = 16 + 108 = 124
c)

Hỏi và đáp