Đề KT chương I ĐS_7 full – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề KT chương I ĐS_7 full, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS ……………………………………………………………………… BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG I
Họ tên : …………………………………………………………………………. Môn: Đại số 7
Lớp : 7 …… Thời gian: 45 phút

Điểm
Lời phê của giáo viên

……………………………………………………………………………………………………

I. TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm )
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Biết , giá trị của x bằng:
a. 1,1 b. 1,21 c. 11
Câu 2: Cho , giá trị của x bằng
a. -2 b. 3 c. -3
Câu 3: Kết quả của bằng:
a. 4 b. 7 c. 9
Câu 4: Kết quả của phép tính 23.25 bằng:
a. 28 b. 48 c. 215
Câu 5: Trong các số sau, số nào là số thập phân vô hạn tuần hoàn?
a. b. c.
Câu 6. Đâu là tỉ lệ thức đúng lập từ đẳng thức 5.12 = 6.10 ?
a. b. c.
II. TỰ LUẬN  (7 điểm)
Bài 1. ( 1,5đ ) Điền các kí hiệu thích hợp vào ô trống:
-2 1  
 0,( 1 ) 
Bài 2. ( 1,0đ ) Làm tròn các số sau đến chữ số thập phân thứ hai:
7,933 ………………. ; 48,1564 ……………… ; 60,999 ……………… ; ………………
Bài 3. ( 2,0đ ) Tính giá trị các biểu thức sau:
a) b) . c) d)
Bài 4. ( 2,5đ ) Tìm x, y biết.
a) b) và 3.x – 2.y = 36

ma trận đề kiểm tra chương I
MÔN ĐẠI SỐ 7
Năm học: 2013 – 2014

Tên Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

Tập hợp Q các số hữu tỉ
Biết tìm kết quả lũy thừa

Thực hiện các phép tính trong Q

V/d LT tính GTBT; tìm x trong GTTĐ

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ điểm
1(4)
0,5
5%

3(3.a,b,c)
1,5
15%

2(3.d;4a)
1,5
15%

6
3,5
35%

Tỉ lệ thức

Hiểu cách lập TLT, tìm x trong TLT

Vận dụng t/c TLT tìmx,y.

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ điểm

2(2;6)
1,0
10%

1(4.b)
1,5
15%
3
2,5
25%

Số thập phân hữu hạn, vô hạn. Làm tròn số

Biết cách làm tròn số
Hiểu được cách x/đ STP

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ điểm

1(2)
1,0
10%
1(5)
0,5
5%

2
1,5
27,5%

Tập hợp số thực R và căn bậc hai

Nhận biết các các tập hợp
Hiểu khái niệm , tìm x

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ điểm

1(1)
1,5
15%
2(1;3)
1,0
10%

3
2,5
25%

Tổng số câu
Tổng sốđiểm
Tỉ lệ điểm
1
0,5
5%
2
2,5
25%
5
2,5
25%
3
1,5
15%

2
1,5
25%

1
1,5
5%
14
10
100%

đáp án – thang điểm

NỘI DUNG
ĐIỂM

I/ Trắc nghiệm

1 – b ; 2 – c; 3 – b; 4 – a; 5 – b; 6

Hỏi và đáp