ĐỀ KT CHƯƠNG 4 ĐS 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về ĐỀ KT CHƯƠNG 4 ĐS 8, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS ……………………………… Ngày KT . . . . . /. . . . / 2010
Họ và tên : . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp: . . . . . . . BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT
Môn : Đại số 8
Điểm

Lời phê

Bài1(1,5đ):
1.1) Khoanh tròn câu đúng trong các khẳng định sau .
a) – 1,85 > 1,85 b) – 1,85 = 1,85
c) – 1,85 1,85 d) – 1,85 < 1,85
1.2) Cho biết 7a – 1 7b – 1 . Khoanh tròn câu đúng trong các khẳng định sau .
a) a > b ; b) a b ; c) ab ; d) a < b
1.3) Cho biết – 3a >– 5a . Khoanh tròn câu đúng trong các khẳng định sau .
a) a 0
Bài2(1,5đ):
2.1) Cho biết a , < , , ) thích hợp vào ô vuông các khẳng định sau .
a) – 2a + 1 – 2b + 1 ; b) 2a a + b ; c) 3a 3b + 2 ; d) – a + 7 – b

2.2) a) – a2 + 5 5 ; b) a2 + 5 0

Bài3(1đ): Hình vẽ sau đây biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào ?
a)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 4(3đ): Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số .
4x – 12 < – 5x + 6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hỏi và đáp