đe kt chuong 4 (2 đe) theo ma tram moi – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về đe kt chuong 4 (2 đe) theo ma tram moi, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ma trận đề

Mức độ
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, phép nhân
(3 tiết)
Nhận biết được bất đẳng thức đúng

Biết áp dụng một số tính chất của bất đẳng thức để so sánh 2 số
6
3

2
1

4
2

Bất phương trình một ẩn
(1 tiết)
Nhận biết nghiệm của bất phương trình một ẩn

Nhận biết hình biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình

2
1

1
0,5

1
0,5

Bất phương trình bậc nhất một ẩn
(3 tiết)
Nhận biết bất phương trình bậc nhất một ẩn

5
4,5

1
0,5

4
4

Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
(1 tiết)

Biết bỏ dấu giá trị tuyệt đối của biểu thức khi biết điều kiện của x

Biết giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
2
1.5

1
0.5

1
1

Tổng
4
2
2
1
9
7

TRƯỜNG THCS LÊ LỢI ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
HỌ VÀ TÊN:…………………… Môn: Đại số
Lớp 8 ….. Ngày kiểm tra:…………………………….
Ngày trả bài: ……………………………….
Điểm

Lời phê của thầy cô, giáo

ĐỀ I
Phần trắc nghiệm (3 điểm):
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Khẳng định nào sau đây đúng?
A. ((5).3 ( 16 ; B. ((5) + 3 ( 1;
C. 15 + ((3) >18 + ((3); D. 5.((2) < 7.((2).
Câu 2: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn ?
A. 0x – 3 0.
Câu 3: Giá trị x = 5 là một nghiệm của bất phương trình:
A . 3x + 5 >20; B . x – 13 > 5 – 2x; C . 3x + 2 1.
Câu 4: Hình vẽ bên dưới biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào sau đây:

A. x > 3; B. x < 3; C. x ( 3; D. x ( 3.
Câu 5: Cho a >b, hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:
A. 3a – 5 < 3b – 5 ; B. – 2a < – 2b ;
C. 5a + 1 (4 – 2b.
Câu 6: Khi x < thì kết quả rút gọn của biểu thức – 1 là :
A. –3x + 1; B. 3x + 1; C. – 3x ; D. –3x – 2 .
II. Phần tự luận (7 điểm):
Câu 1 (4 điểm): Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình trên trục số:
a) 3x ≥ 6 b) x +1 ≤ 4 c) d) (x + 3)2 >x(x + 15)
Câu 2 (1 điểm): Giải phương trình:

Câu 3 (2 điểm): Cho a >b so sánh:
2a và 2b
a+5 và b+5
– 3a+2 và – 3b +2
5a – 3 và 5b – 9

TRƯỜNG THCS LÊ LỢI ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
HỌ VÀ TÊN:…………………… Môn: Đại số
Lớp 8 ….. Ngày kiểm tra:…………………………….
Ngày trả bài: ……………………………….

Điểm

Lời phê của thầy cô, giáo

ĐỀ II
I.Phần trắc nghiệm (3 điểm):
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Khẳng định nào sau đây đúng?
A. ((5).3 ( – 16 ;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.