Đề KT chương 3- Hình học 9 (ĐA+MT) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề KT chương 3- Hình học 9 (ĐA+MT), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày giảng: 8A: …./ 4 / 2016; Sĩ số:…../35.
8B: …./ 4 / 2016; Sĩ số:…../35.
Tiết 54
KIỂM TRA CHƯƠNG III

1. Mục tiêu:
Kiểm tra mức độ đạt chuẩn KTKN trong chương trình môn Toán 8(Hình học) sau khi học xong chương III, cụ thể:
a. Kiến thức :
– HS nắm chắc định lý Ta lét, ĐL Ta lét đảo, hệ quả của định lý Ta lét; tính chất đường phân giác của tam giác và các trường hợp đồng dạng của tam giác.
– HS ghi nhớ các hằng đẳng thức đáng nhớ.
– Nắm vững các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.
b. Kỹ năng :
– Vận dụng được kiến thức đã nêu trên vào tính độ dài các đoạn thẳng, tỉ số đồng dạng, tỉ số diện tích cảu hai tam giác đồng dạng và chứng minh hai tam giác đồng dạng.
c. Thái độ : Giáo dục ý thức tự giác, tích cực làm bài.
2. Hình thức ra đề kiểm tra:
– Hình thức: TNKQ kết hợp với tự luận.
– Học sinh làm bài trên lớp.
3. Ma trận đề kiểm tra:

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Định lý Talét
Xác định tỉ số 2 đoạn thẳng; chọn được tỉ lệ thức đúng; HQ ĐL Ta lét
Talet Thuận (HQ) tìm x,y

Số câu
Số điểm
1 (C1,2,3)
1,5

1(C7)
2

4
3,5
35%

Tính chất
đường phân giác

Tỉ sổ 2 đường phân giác.
Vẽ hình
Tỉ lệ thức (tìm
độ dài

Số câu
Số điểm

1( 8a)
1

0,5

(b)
1,5
2
3
25%

Tam giác
đồng dạng

Xác định được tỉ số diện tích qua tỉ số đồng dạng; ĐK đủ để hai tam giác đồng dạng.

CM đồng dạng (tỉ số diện tích

Số câu
Số điểm
3 (C 4,5,6)
1,5

1(8c)
2

4
3,5
35%

T.Số câu
T.Số điểm
6
3

2
1,0

3
1,5
2
3,5
2
2,5
10
10,0

4. Đề kiểm tra:
A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3,0 đ)
Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng ở mỗi câu sau:
Câu 1: Cho biết . Khi đó ?
A. .
B..
C. .
D. cm.

Câu 2: Cho (ABC. Một đường thẳng d song song với BC, cắt các cạnh AB, AC lần lượt tại I và K. Tỉ lệ thức nào sau đây là đúng:
A.
B. .
C. .
D. .

Câu 3: Hãy chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ (….):
“Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới có ba cạnh…..với ba cạnh của tam giác đã cho”
A. Bằng.
B. Tỉ lệ
C. Tương ứng tỉ lệ.
C. Tương ứng.

Câu 4: Cho (A’B’C’ và (ABC có . Để (A’B’C’(ABC cần thêm điều kiện:
A.
B. .
C. .
D. .

Câu 5: Cho (MNP và (ABC có ; . Ta có:
A. (MNP(ABC
B.(MPN (ABC
C.(MPN (ACB
D.(PMN (ABC

Câu 6: Giả sử (ADE(ABC có tỉ số đồng dạng k = . Kí hiệu S là diện tích của tam giác. Vậy tỉ số: bằng:
A. .
B.
C. 4.
D.

B. TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN : (7,0 điểm)
Câu 7: (2đ) Cho hình vẽ, hãy tính x và y.

Câu 8 (5đ): Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 8cm, AC = 6cm, AD là tia phân giác góc A, .
a.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.