Đề Kt chuơng 3 đáp án ma trận – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề Kt chuơng 3 đáp án ma trận, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày giảng:
TIẾT 46. KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG III.
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Kiểm tra mức độ tiếp thu bài trong chương.
2. Kĩ năng: Rèn luyện các trình bày bài thi.
3. Thái độ: Rèn luỵên tâm lí trong khi thi.
II. Chuẩn bị tài liệu, thiết bị dạy học
Giáo viên: Đề kiểm tra.
Học sinh: ôn bài, dụng cụ học tập.
III. Tiến trình tổ chức dạy học
1. ổn định tổ chức lớp: Sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ : (Không kiểm tra)
3. Dạy học bài mới :
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Í
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Chủ đề 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn
Nhận biết phương trình bậc nhất hai ẩn
Biết được khi nào một cặp số (x0;y0) là một nghiệm của pt
ax + by =c

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5
5%

1
0.5
5%

2
1.0
10%

Chủ đề 2:
Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Biết được khi nào một cặp số (x0;y0) là một nghiệm của hệ pt bậc nhất 2 ẩn
Dùng vị trí tương đối giữa hai đường thẳng đoán nhận số nghiệm của hệ pt
Tìm được tham số m để hệ pt bậc nhất 2 ẩn có nghiệm.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5
5%

1
0.5
5%

2
1.0
10%

4
2.0
20%

Chủ đề 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số, phương pháp thế.

Giải được hệ pt bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đại số và phương pháp thế
Tìm được tham số m để cặp số (x0;y0) thảo mãn đk cho trước

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
2.5
25%

1
1.0
10%
2
3.5
35%

Chủ đề 4:
Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
Biết chọn ẩn và đặt đk cho ẩn
Biểu diễn được các đại lượng chưa biết trong bài toán qua ẩn và tìm được mối liên hệ giữa các đại lượng để thiết lập hệ pt
Giải được bài toán, so sánh đk và kết luận được nghiệm của bài toán

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0.5
5%

1
1.0
10%

1
2.0
20%

3
3.5
35%

Tổng só câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2
1.0
10%
1
0.5
5%
2
1.0
10%
1
1.0
10%
2
1.0
10%
2
4.5
45%

1
1.0
10%
11
10
100%

ĐỀ KIỂM TRA
I- TRẮC NGHIỆM: ( 3điểm) Chọn chữ cái A, B, C, hoặc D cho mỗi khẳng định đúng.
Câu1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất 2 ẩn ?
A. 3×2 + 2y = -1 B. 3x = -1 C. 3x – 2y – z = 0 D. + y = 3
Câu 2 : Phương trình bậc nhất 2 ẩn ax+by =c có bao nhiêu nghiệm ?
A.. Hai nghiệm B.Một nghiệm duy nhất C. Vô nghiệm D. Vô số nghiệm

Câu 3: Cặp số(1;-2) là nghiệm của phương trình nào sau đây:
A. 2x -y = -3 B. x + 4y = 2 C. x – 2y = 5 D. x -2y = 1
Câu 4: Hệ phương trình : có bao nhiêu nghiệm ?
A. Vô nghiệm B. Một nghiệm duy nhất C. Hai nghiệm D.Vô số nghiệm
Câu 5: Hệ phương trình vô nghiệm khi :
A. m = – 6 B. m = 1 C. m = -1 D. m = 6
Câu 6: Hệ phương trình có một nghiệm duy nhất khi

Hỏi và đáp