Đề KT chương 2 số học 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề KT chương 2 số học 6, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài kiểm tra môn số học lớp 6 (đề 3)
Họ và tênNgày kiểm tra: ……………….
I – Phần Trắc Nghiệm :
Phần I : Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1: (0,5 đ)
Tổng hai số nguyên dương là một số nguyên dương.
Tổng hai số nguyên âm là một số nguyên dương.
Tổng một số nguyên âm và một số nguyên dương là một số nguyên âm.
Tổng một số nguyên âm và một số nguyên dương là một số nguyên dương.
Câu 2: (0,5 đ) Kết quả đúng của phép tính 3 – (-2 – 3) là :
A. – 8 B. – 7 C. 7 D. 8
Câu 3 : (0,5 đ) Tổng các số nguyên n thoả mãn –2 < n 2 là :
A. –2 B. 0 C. 2 D. 4
Câu 4: (0,5 đ) Cho biết -6.x = 18 . Số nguyên x là :
A. –3 B. 3 C. -6 D. 6
Câu 5: (0,5 đ) Trên tập hợp Z các ước của 5 là :
A. 1 và –1 B. 2 và –2
C. 1; -1; 2; -2; -5 và 5 D. 1 ; -1 ; 5 và –5
Câu 6: (0,5 đ) Trên tập hợp các số nguyên Z; cách tính đúng là:
A. 20 + (-26) = 46 B. 20 + (-26) = 6
C. 20 + (-26) = -6 D. 20 + (-26) = -46
Phần II : Điền số thích hợp vào ô trống :
Câu 7: (1,0 đ)
a
4
-10
-7

b
-6

-10
-5

a – b

-2

a.b

30

II – Phần Tự Luận :
Câu 8: (3 đ) Thực hiện phép tính:
a/ 18 + 300 – (-200 ) – (-120 )
b/ (-4 – 6 ) : (-5 )
Câu 9: (2 đ) Tìm số nguyên x biết :
a/ 3x + 26 = 5
b/ -3 = -24
Câu 10: (1 đ) Tính sau khi bỏ ngoặc : 33(17 – 5) – 17(33 – 5)
Bài kiểm tra môn số học lớp 6 ( đề 4)
Họ và tênNgày kiểm tra: ……………….
I – Phần Trắc Nghiệm :
Phần I : Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1: (0,5 đ)
A. Tổng hai số nguyên dương là một số nguyên âm.
B. Tổng hai số nguyên âm là một số nguyên âm.
C. Tổng một số nguyên âm và một số nguyên dương là một số nguyên âm.
D. Tổng một số nguyên âm và một số nguyên dương là một số nguyên dương.
Câu 2: (0,5 đ) Kết quả đúng của phép tính 2 – (-3 – 2) là :
A. -8 B. – 8 C. 7 D. 8
Câu 3 : (0,5 đ) Tổng các số nguyên n thoả mãn –2 n < 2 là :
A. –2 B. 0 C. 2 D. 4
Câu 4: (0,5 đ) Cho biết 6.x = -18 . Số nguyên x là :
A. –3 B. 3 C. -6 D. 6
Câu 5: (0,5 đ) Trên tập hợp Z các ước của -5 là :
A. 1 và –1 B. 2 và –2
C. 1; -1; 5 và –5 D. 1; -1; 2; -2; 5 và –5
Câu 6: (0,5 đ) Trên tập hợp các số nguyên Z, cách tính đúng là :
A. 26 + (-20) = 46 B. 26 + (-20) = 6
C. 26 + (-20) = -6 D. 26 + (-20) = -46
Phần II : Điền số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.