DE KT CHUONG 2 DS 8, CO MA TRAN+DA – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về DE KT CHUONG 2 DS 8, CO MA TRAN+DA, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Nga thanh
Lớp: 8 …
Họ và tên:…………….………..
Bài kiểm tra môn đại số lớp 8
Thời gian làm bài 45’, Tiết 36
Ngày kiểm tra: 22/12/2010

Điểm

Lời phê của thầy cô giáo

Đề bài
I. Trắc nghiệm (3 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Phân thức đối của phân thức là :
A. B. C. D.
Câu 2: Phân thức nghịch đảo của phân thức của phân thức là :
A. B. C. D.
Câu 3: áp dụng qui tắc đổi dấu với phân thức ta được phân thức mới là :
A. B. C. D.
Câu 4: Phân thức được rút gọn là :
A. B. C. D.
Câu 5: Mẫu thức chung của hai phân thức là:
A. x(x-2) B. x(x-2)2 C. (x-2)2 D. Đáp án khác
Câu 6: Tổng của hai phân thức là :
A B. C. D.
II. Tự luận (7 điểm)
Câu 7: (3 điểm) : Thực hiện phép tính sau :
a. b.
Câu 8: (4 điểm) Cho phân thức B =
a. Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức được xác định.
b. Tính giá trị của phân thức tại x=1; x=2
c. Tìm các giá trị nguyên của x để giá trị của phân thức là số nguyên.
Bài làm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kiểm tra 45 phút
Ma trận
Chủ đề
Mức độ nhận thức
Tổng

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

1. Hai phân thức đối nhau . Hai phân thức nghịch đảo .
2

2

1

1

2. Qui tắc đổi dấu
1

1

0.5

0.5

3. Qui đồng mẫu thức hai phân thức
1

1

0.5

0.5

4 Rút gọn phân thức

1

1
2

0,5

1
1.5

5. Cộng, trừ hai phân thức đại số .

1
1

2

0.5
2

2.5

6. Nhân, chia hai phân thức đại số .

1

1
2

2

2
4

Tổng
4

2
2

2
10

2
1
4

3
10

Đáp án + Biểu điểm :
Trắc nghiệm (3đ) : mỗi câu đúng được 0,5 đ

1
2
3
4
5
6

c
c
a
b
b
d

Tự luận ( 7 đ)
Câu 7: ( 3đ) Đúng mỗi ý được 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.