ĐỀ KT CH1- SỐ HỌC-CÓ MA TRẬN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về ĐỀ KT CH1- SỐ HỌC-CÓ MA TRẬN, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – CHƯƠNG 1- SỐ HỌC 6
I. Ma trận đề kiểm tra:

Cấp độ
Tên
Chủ đề
(nội dung, chương…)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TN
KQ
TL
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL

Chủ đề 1
Thực hiện phép tính, Tìm x
Nhận biết được thứ tự thực hiện các phép tính. Vận dụng tìm x
Biết thực hiện các phép tính theo thứ tự hoặc tính nhanh
Vận dụng tìm x thông qua việc thực hiện các phép tính

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
C1-1
0,5
5%
C8-a-1
1
10%

C7-1
2
20%
C2-1
0,5
5%

4
4
40%

Chủ đề 2
Tính chất chia hết của tổng

Nắm vững tính chất chia hết của tổng để chọn kết quả đúng

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

C3-1
0,5
5%

1
0,5
5%

Chủ đề 3
Ước và bội.
ƯC, BC, ƯCLN, BCNN
Biết nhận biết tập hợp các ước
Biết khái niệm BC của hai hay nhiều số tự nhiên
Vận dụng tìm ƯC,BC thông qua tìm UWCLN,BCNN
Vận dụng khái niệm ước để tìm x

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
C4-1
0,5
5%

C6-1
0,5
5%

C5-1
0,5
5%
C9-1
3
30%

C8-b-1
1
10%
5
5,5
55%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
3
2
20%
3
3
30%
4
5
50%
10
10
100%

Đề bài
Phần I: Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)
Em hãy khoanh tròn vào các chữ cái đứng trước các phương án đúng nhất.
Câu 1. Phép toán 6 2 : 4 . 3 + 2 . 5 2 có kết quả là:
A .77 B . 78 C . 79 D. 80
Câu 2. Tìm số tự nhiên x biết : 15 + 5 . x = 40?
A . x = 1 B . x = 2 C . x = 4 D . x = 5
Câu 3. Trong các tổng sau, tổng nào chia hết cho 9:
A. 144 + 16 B. 144 + 17 C. 144 + 18 D. 144 + 19
Câu 4. Tập hợp các ước của 12 là :
A. Ư(12) = (1 ; 2; 3; 4 ( B . Ư(12) = ( 0 ; 1 ; 2; 3; 4; 6; 12 (
C. Ư(12) = ( 1 ; 2; 3 ;4; 6; 12 ( D . Cả ba kết quả đều sai.
Câu 5. ƯCLN( 4 ; 6 ; 8 ) là:
A. 2 B . 4 C. 3 D. 5
Câu 6. Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau:
A . 80 ( BC ( 20 ; 30 ) B . 36 ( BC ( 4 ; 6 ; 8 )
C . 12 ( BC ( 4 ; 6 ; 8 ) D . 24 ( BC ( 4 ; 6 ; 8 )
Phần II- Tự luận: (7 điểm)
Câu7. Thực hiện các phép tính: ( Tính nhanh nếu có thể)
a) 4. 52 – 3. 2 + 33: 32 b) 132- [116- (132 – 128)2]
Câu 8. Tìm số tự nhiên x biết:
a) 6x + 39 = 5628 : 28 b*) 13 chia hết cho x – 1
Câu 9. Học sinh lớp 6C khi xếp hàng 2,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.