Đề KT C1-HH9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về Đề KT C1-HH9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài kiểm tra số 1
Môn:.Toán(hình học)… Thời gian .45.phút
Họ tên:……………………………………………………
Lớp:…9C

Trắc nghiệm (3đ) Chọn một kết quả đúng trong mỗi câu sau.

Hình 1
Số đo AH = ?
A. 3 B. 6
C. 12 D. 24

Hình 2
Số đo BH = ?
A. 3 B. 4
C. 5 D . 6

Hình 3
Số đo BC = ?
A. 6 B.
C. D. 3

Hình 4
Tag C = ?
A. B.
C. D.

Hình 5
Sin B = ?
A. 1 B.
C. D. 2

Hình 6
cos C = ?
A. B.
C. C.

B. Tự luận.(7đ)
Bài 1(2đ):
a. Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự tăng dần: Cos610; sin 540; cos 320; sin 170.
b. Tính (sin 270 + sin 640 ) – (cos 630 + 2 cos 260 ) + (sin 600 + sin 640) ( kết quả viết dưới dạng số vô tỉ )

Bài 2(5đ): Cho tam giác ABC vuông tại B, AB=3cm, AC=5cm. ( các kết quả lấy 3 chữ số thập phân, số đo góc làm tròn đến phút)
a/ Tính BC,
b/ Phân giác của góc B cắt AC tại D. Tính AD, CD.
c/ Từ D kẻ DE, DF lần lượt vuông góc với AB và BC. Tứ giác BEDF là hình gì ? Tính chu vi và diện tích của tứ giác BEDF.

Bài Làm ( phần tự luận)

Bài kiểm tra số 1
Môn:..Toán (hình học). Thời gian …45…phút
Họ tên:…………………………………………………………
Lớp . …..9B

Trắc nghiệm (3đ)

Hình 1
Số đo AH = ?
A. 3 B. 6
C. 12 D. 24

Hình 2
Số đo BH = ?
A. 3 B. 4
C. 5 D . 6

Hình 3
Số đo BC = ?
A. 5 B.
C. D. 4

Hình 4
Sin C = ?
A. B.
C. D.

Hình 5
tagB = ?
A. 3 B.
C. D. 4

Hình 6
cos C = ?
A. B.
C. C.

b. Tự luận.(7đ)
Bài 1(2đ)
a. Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự tăng dần: cos780; sin 140; cos 470; sin 870.
b. Tính (sin 170 + sin 690 ) – (cos 730 + 2 cos 210 ) + (cos 300 + sin 690) ( kết quả viết dưới dạng số vô tỉ )
Bài 2(5đ): Cho tam giác ABC vuông tại B, AB=3cm, AC=5cm. ( các kết quả lấy 3 chữ số thập phân, số đo góc làm tròn đến phút)
a/ Tính BC,
b/ Phân giác của góc B cắt AC tại D. Tính AD, CD.
c/ Từ D kẻ DE, DF lần lượt vuông góc với AB và BC. Tứ giác BEDF là hình gì ?
Tính chu vi và diện tích của tứ giác BEDF.
Bài Làm ( phần tự luận)

Bài kiểm tra số 1
Môn:..Toán (hình học). Thời gian …45…phút
Họ tên:…………………………………………………………
Lớp . …..9A

I/ Trắc nghiệm: ( 3

Hỏi và đáp