Đề KT 45p – Toán 8: Lớp thường – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề KT 45p – Toán 8: Lớp thường, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Nguyễn Thái Bình
Họ và tên :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp:. . . . . .

BÀI KIỂM TRA HẾT CHƯƠNG I
MÔN : ĐẠI SỐ 8
Thời gian: 45’

Đề 1:
Trắc nghiệm (3đ).
“Chọn chữ cái đứng trước kết quả mà em cho là đúng rồi ghi vào tờ giấy kểm tra”.
Câu 1: Kết quả của phép tính 2x(-3xy) là:
A. -6xy B. 6xy C. 5xy D. -xy
Câu 2: Thực hiện phép nhân đa thức (x+y)(x-y) ta được kết quả là:
A. xyB. xyC. x + y D. x – y
Câu 3: Kết quả của phân tích đa thức 2x + 4 thành nhân tử là:
A. x(2x + 4) B. 2x(x + 4) C. 2(x + 2) D. 2(x – 2)
Câu 4: Chia đơn thức 16xycho đơn thức xyta được kết quả là:
A. 16xyB. -4xy C. yD. -64y
Câu 5: Rút gọn biểu thức (x+y)( xxy + y+5 ta được kết quả là:
A. xyB. xyC. x+y D. xy5
Câu 6: Kết quả phép tính nhanh giá trị biểu thức số 982là :
A. 96 B. 100 C. 200 D. 9600
B. Tự luận (7đ)
Câu 1. (1đ) Thực hiện phép tính : (4x – 3y)(4x + 3y)
Câu 2: (3,5đ) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
a) 3xy – 6x b) x2x + 1 – yc) x5x + 4
Câu 3: (1đ) Rút gọn biểu thức : x2xy + y(x + y- xy
Câu 4: (1,5đ) Làm tính chia: (8 x12 x6x – 1):(2x – 1)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.