DE KT 45 PHUT ( co ma tran – tu luan) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về DE KT 45 PHUT ( co ma tran – tu luan), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ( chương I )
Môn: Toán 8
I) MỤC TIÊU: ( Đánh giá sau khi học sinh học xong chương I )
1) Kiến thức: Sau khi học xong chương cần nắm được:
Nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức.
7 hằng đảng thức đáng nhớ
Phân tích đa thức thành nhân tử (5 phương pháp: Đặt, HĐT, nhóm, tách, thêm bớt)
Chia đa thức
2) Kỹ năng
Vận dụng được tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng
Hiểu và vận dụng được các hằng đẳng thức
Vận dụng được các phương pháp cơ bản phân tích đa thức thành nhân tử.
Vận dụng được quy tắc chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đa thức.
Làm cơ sở đánh giá cuối kỳ, cuối năm
ii) HÌNH THỨC RA ĐỀ: Tự luận
III)MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

Cấp độ
Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức

Số câu :
Số điểm:
Tỉ lệ %

1
4,0

1
4,0 điểm
= 40%

2. Hằng đẳng thức đáng nhớ. Phân tích đa thức thành nhân tử.

Vận dụng ở mức độ trung bình khá.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1,5
1
1,5

1
3,0 điểm
= 30%

3. Phân tích đa thức thành nhân tử.Tìm x

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
2,0

1
2,0 điểm
= 20%

4. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. Tìm cực trị

Tìm giá trị nhỏ nhất của đa thức

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1,0
1
1,0 điểm
= 10%

Tổng số câu
Tổng số điểm %

1
1,5
15 %
3
7,5
75%
1
1
10%
4
10 điểm
100%

IV) ĐỀ KIỂM TRA:
Đề BàI

Câu 1: ( 4 điểm )Thực hiện phép tính :
a) ( 5×2 +2 ) ( -3×3 + x ) b) ( 2x +y ) ( 4×2 – 2xy +y2 )
c) ( 125a3b4c5 + 10a3b2c2) : (-5a3b2c2) d) ( 8×2 – 26x +21) : ( 2x – 3 )
Câu 2: ( 3 điểm )Phân tích đa thức thành nhân tử:
a) ( 1 + 2x) ( 1 – 2x) – ( x + 2) ( x – 2)
b) 3×2 – 6xy + 3y2 – 12z2
Câu 3: ( 2 điểm ) Tìm x, biết
8x + 2.4×2 + 2×3 = 0
Câu 4: ( 1 điểm )Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
A = 4×2 – 4x + 2012.

V. Đáp án chấm bài:
Phần tự luận ( 10 điểm)
Bài
Lời giải vắn tắt
Điểm

1
Mỗi phần 1 điểm :
a. – 15×5 – 7 /2 x3 +x
b. 8×3 + y3
c. -25b2c3 – 2
d. 4x – 7
1
1
1
1

2
Mỗi phần 1,5 điểm
a. 5( 1- x)( 1 + x)
b. 3(x – y + 2z)( x – y + 2z)
1,5
1,5

3
Ta có
2x( 4 + 4x +x2 ) =0 => 2x(x+2)2=0
Vậy: x = 0 hoặc x = – 2

1
1

4
A =4×2 – 4x + 2012
= ( 2x – 1)2 + 2011 2011
=>Amin = 2011
( x=
0,5
0,5

Thanh Lâm, ngày 8/11/2011
GIÁO VIÊN BỘ MÔN

Nguyễn Văn Cường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.