de kt 45 Dai chuong 4 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về de kt 45 Dai chuong 4, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Hùng Thắng Đề kiểm tra 45 phút
Họ và tên: …………………………………….. Môn: Đại 7 ( Tiết 66)
Lớp: 7 …. Ngày tháng 04 năm 2012
Điểm

Lời phê của thầy, cô giáo

I . TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm ) Hãy chọn đáp án đúng>
Câu 1: Trong các biểu thức sau , biểu thức nào là đơn thức :
A. 2x – 3 B. 4(x + y)2 C. 7(x + y) D. 4
Câu 2: Kết quả của phép tính : là :

Câu 3: Cho các đơn thức A = ; B = ; C = -2x2y ; D = xy2 , ta có :
A. Bốn đơn thức trên đồng dạng C. Hai đơn thức A và B đồng dạng
B. Hai đơn thức A và C đồng dạng D. Hai đơn thức D và C đồng dạng
Câu 4: Đơn thức 3x2y4z có bậc là :
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
Câu 5: Giá trị của biểu thức tại x = 2 và y = -1 là
A. 12,5 B. 1 C. 6 D. 10
Câu 6: Bậc của đa thức 5x4y + 6x2y2 + 5y8 +1 là
A. 8 B. 6 C. 5 D. 4
II. TỰ LUẬN : ( 7 điểm )
Câu 7(2 điểm): Tính tích hai đơn thức sau, tìm hệ số và bậc của chúng :
a) và b) và
Câu 8(2 điểm): Cho hai đa thức : M(x) = 3×4 – 2×3 + 5×2 – 4x + 1
và N(x) = -3×4 + 2×3 –3×2 + 7x + 5
a/ Tính : M(x) + N(x)
b/ Tính : M(x) – N(x)
Câu 9: (3 điểm): Cho đa thức P = x3 + 5x + 2 + 3×2 – x + x2
a) Hãy thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức trên ( theo lũy thừa giảm dần của biến)
b)Tính P(1) ; P(-1)
Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN
Phần
Câu
Nội dung
Điểm

I
1
D
0,5

2
D
0,5

3
B
0,5

4
C
0,5

5
C
0,5

6
A
0,5

II
7
a) .

b) và

0.5

0,5

0,5

0,5

8
a)M(x) + N(x) = (3×4 – 2×3 + 5×2 – 4x + 1) +(-3×4 + 2×3 –3×2 + 7x + 5)
= (3×4 – 3×4) + (– 2×3 + 2×3) +(5×2–3×2) +(-4x + 7x ) + (1 + 5)
= 2×2 + 3x + 6

0,5
0,5

b) M(x) – N(x) = (3×4 – 2×3 + 5×2 – 4x + 1) – (-3×4 + 2×3 –3×2 + 7x + 5)
= (3×4 + 3×4) + (– 2×3 – 2×3) +(5×2 + 3×2) +(-4x – 7x ) + (1 – 5)
= 6×4 – 4×3 + 8×2 – 11x – 4

0,5
0,5

9
P = x3 + 5x + 2 + 3×2 – x + x2
a) gọn : x3 + (5x – x)+ 2 + (3×2 + x2)
= x3 + 4x + 2 + 4×2 – x
Sắp xếp : P = x3 + 4×2 + 4x + 2
b) P(1) = 13 + 4.12 + 4.1 + 2 = 1 + 4 + 4 + 2 = 11
P(-1)= (-1)3 + 4.(-1)2+ 4.(-1) + 2 = -1 + 4 – 4 + 2 = 1

0,5
0,5
0,5
0,75
0,75

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.