Đề KT 15′ DS8 (chương 2) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về Đề KT 15′ DS8 (chương 2), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Tây đô Bài kiểm tra Môn: Đại số 8 (chương 2)
Thời gian: 15 phút.
Họ và tên:…………………………………………………..
Lớp: 8….. Năm học 2011 -2012
Điểm

Lời phê của giáoViên

Khoanh tròn vào đáp đúng trong các câu sau

Câu 1: Phân thức bằng:
A. ; B. ; C. ; D. .
Câu 2: Phân thức bằng:
A. B. C. D. .
Câu 3: Giá trị của biểu thức tại x3 là:
A. 2 B. C. 3 D.
Câu 4: Điều kiện x để giá trị biểu thức được xác định là:
A. x0 B. x 1 C. x 1. D. x1
Câu 5: Hai phân thức và có mẫu thức chung là:
A. B. C. D.
Câu 6: Hai phân thức và có mẫu thức chung là:
A. 21(x + y) B. 21(x + y)2 C. 7(x + y)2 D. 3(x + y)
Câu 7: Phân thức nghịch đảo của là :
A. B. C. D. 3(x + y)

Câu 8: Phân thức nghịch đảo của phân thức là:
A. B. C. D.
Câu 9: Kết quả rút gọn phân thức bằng:
A. 2xy2 B. 2xy(x – y) C. 2(x – y)2 D. (2xy)2
Câu 10: Thực hiện phép tính: ta được kết quả là:
A. B. C. D.

Trường THCS Tây đô Bài kiểm tra Môn: Đại số 8 (chương 2)
Thời gian: 15 phút.
Họ và tên:…………………………………………………..
Lớp: 8….. Năm học 2011 -2012
Điểm

Lời phê của giáoViên

Khoanh tròn vào đáp đúng trong các câu sau
Câu 1: Phân thức bằng:
A. ; B. ; C. ; D. .
Câu 2: Phân thức bằng:
A. B. C. D. .
Câu 3: Giá trị của biểu thức tại x2 là:
A. 2 B. C. 3 D.
Câu 4: Điều kiện x để giá trị biểu thức được xác định là:
A. x0 B. x 1 C. x 1. D. x2
Câu 5: Hai phân thức và có mẫu thức chung là:
A. B. C. D.
Câu 6: Phân thức nghịch đảo của là :
A. B. C. D. 3(x + y)
Câu 7: Hai phân thức và có mẫu thức chung là:
A. 15(x + y) B. 15(x + y)2 C. 7(x + y)2 D. 3(x + y)
Câu 8: Phân thức nghịch đảo của phân thức là:
A. B. C. D.
Câu 9: Kết quả rút gọn phân thức bằng:
A. 2xy2 B. 2xy(x – y) C. 2(x – y)2 D. (2xy)2
Câu 10: Thực hiện phép tính: ta được kết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.