ĐỀ KT 15′ CHƯƠNG III ĐS 9 ĐỀ 02 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về ĐỀ KT 15′ CHƯƠNG III ĐS 9 ĐỀ 02, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

trường THCS Cảnh Hóa. bài kiểm tra 15’. Đại Số 9. Chương III
Họ và tên:………………………………………………Lớp: 9B Ngày …… tháng 03 năm 2012
Điểm
Lời phê của Thầy, Cô giáo

Đề 02
Câu 1.Cặp số ( -1; 2) là nghiệm của phương trình
A. 2x + 3y = 1
B. 2x – y = 1
C. 2x + y = 0
D. 3x – 2y = 0.

Câu 2. Cặp số (1; -3) là nghiệm của phương trình nào sau đây ?
A. 3x – 2y = 3.
B. 3x – y = 0.
C. 0x – 3y = 9.
D. 0x + 4y = 4.

Câu 3.Phương trình 4x – 3y = -1 nhận cặp số nào sau đây là một nghiệm ?
A. (-1; 1).
B. (-1; -1).
C. (1; -1).
D. (1; 1).

Câu 4.Tập nghiệm của phương trình 4x – 3y = -1 được biểu diễn bằng đường thẳng
A. y = – 4x – 1
B. y = x +
C. y = 4x + 1
D. y = x –

Câu 5. Tập nghiệm của phương trình 2x + 0y = 5 được biểu diễn bởi đường thẳng
A. y = 2x – 5. B. y = .
C. y = 5 – 2x; D. x = .

Câu 6. Hệ phương trình nào sau đây không tương đương với hệ
A.
B.
C.
D.

Câu 7. Hệ phương trình tương đương với hệ phương trình là
A.
B.
C.
D.

Câu 8 Hệ phương trình nào sau đây vô nghiệm ?
A.
B.
C.
D. .

Câu 9 Hệ phương trình
A. có vô số nghiệm
B. vô nghiệm
C. có nghiệm duy nhất
D. đáp án khác.

Câu 10 Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ ?
A. .
B..
C. .
D.

Câu 11. Phương trình nào dưới đây có thể kết hợp với phương trình x – y = 1 để được một hệ phương trình có vô số nghiệm ?
A. 2y = 2x – 2.
B. y = 1 + x.
C. 2y = 2 – 2x.
D. y = 2x – 2.

Câu 12 Phương trình nào dưới đây có thể kết hợp với phương trình x + y = 1 để được hệ phương trình có nghiệm duy nhất ?
A. 3y = -3x + 3.
B. 0x + y = 1.
C. 2y = 2 – 2x.
D. y + x = -1.

Câu 13.Hai hệ phương trình và là tương đương khi k bằng
A. 3.
B. -3.
C. 1.
D. -1.

Câu 14.Hệ phương trình có nghiệm là
A. (2; -3).
B. (2; 3).
C. (-2; -5).
D. (-1; 1).

Câu 15 Cho phương trình x – 2y = 2 (1), phương trình nào tròn các phương trình sau kết hợp với (1) được một hệ có nghiệm duy nhất ?
A. .
B.
C. .
D. 2x – 4y = 4.

Câu 16 Hệ phương trình có nghiệm là
A. .
B. .
C. .
D. .

Câu17 Phương trình nào dưới đây có thể kết hợp với phương trình x + y = 1 để được một hệ phương trình có vô số nghiệm ?
A. 2x +2y =2 B. 2 y = 1 -2x C. 2x =1 – 2 y D.3x +3y = 4
Câu 18: Toạ độ giao điểm M của hai đường thẳng
(d1) : 5x-2y -3 = 0 và (d2) : x+3y -4 = 0 là :
A) M(1 ; 2) B) M(1 ; -1) C) M(1 ; 1) D) M(2 ; 1)
Câu19. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. 2x + 3y2 = 0
B. xy – x = 1
C. x3 + y = 5
D. 2x – 3y = 4.

Câu 20.Cặp số nào

Hỏi và đáp