ĐỀ KT 1 TIẾT CHƯƠNG III HÌNH 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về ĐỀ KT 1 TIẾT CHƯƠNG III HÌNH 9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:………………….. 1
Lớp:…… KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG III
Môn: Hình học 9

Điểm

Lời phê

A/ Trắc nghiệm : (2điểm) Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất:
Câu 1. Hai bán kính OA, OB của đường tròn tạo thành góc ở tâm là 800. Số đo cung lớn AB là:
A. 1600 B. 2800 C. 800 D. Một đáp số khác
Câu 2. Độ dài cung tròn no được tính theo công thức:
A. 2R B. C. D.
Câu 3. Hình tròn có diện tích 64cm2. Vậy bán kính của đường tròn là:
64cm B. 8cm C. 8cm D. 32cm
Câu 4. Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn có . Vậy số đo góc BCD là:
A. 600 B.1200 C.900 D. 1800
B/ Tự luận : (8 điểm)
Câu 5. a) Hãy nêu tên mỗi góc ABC, AOC, CBD trong hình dưới đây.
A

b) Biết BOC = 600, hãy tính số đo các góc AOC, ABC, CBD.
Câu 6. Cho đường tròn (O) và hai điểm M và N bất kì thuộc đường tròn sao cho MON = 1200.
a) Tính độ dài cung MN.
b) Tính diện tích hình quạt tròn tạo bởi MON.
(Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai)
Câu 7. Cho đường tròn (O; R) và một dây AB, trên tia BA lấy điểm C sao cho C nằm ngoài đường tròn. Từ điểm chính giữa P của cung lớn AB kẻ đường kính PQ của đường tròn cắt dây AB tại D. Tia CP cắt đường tròn tại I. Các dây AB và QI cắt nhau tại K.
a) Chứng minh tứ giác PDKI nội tiếp.
b) Chứng minh IQ là tia phân giác của AIB.
c) Chứng minh CI.CP = CA.CB.
Họ và tên:………………….. 2
Lớp:…… KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG III
Môn: Hình học 9

Điểm

Lời phê

A/ Trắc nghiệm : (2điểm) Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất:
Câu 1. Hai bán kính OA, OB của đường tròn tạo thành góc ở tâm là 500. Số đo cung lớn AB là:
A. 1300 B. 500 C. 3100 D. Một đáp số khác
Câu 2. Diện tích quạt tròn no được tính theo công thức:
A. 2R B. C. D.
Câu 3. Hình tròn có diện tích 25cm2. Vậy bán kính của đường tròn là:
25cm B. 12,5cm C. 5cm D. 5cm
Câu 4. Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn có ABC = 700. Vậy số đo góc ADC là:
A. 1100 B. 2900 C. 700 D. 1800
B/ Tự luận : (8 điểm)
Câu 5. a) Hãy nêu tên mỗi góc ACO, BOC, CBE trong hình dưới đây.
A

b) Biết AOC = 1200, hãy tính số đo các góc BOC, ACO, CBE.
Câu 6. Cho đường tròn (O) và hai điểm M và N bất kì thuộc đường tròn sao cho MON = 1500.
a) Tính độ dài cung MN.
b) Tính diện tích hình quạt tròn tạo bởi MON.
(Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai)
Câu 7. Cho đường tròn (O; R) và một dây MN, trên tia MN lấy điểm E sao cho E nằm ngoài đường tròn. Từ điểm chính giữa I của cung lớn MN kẻ đường kính IK của đường tròn cắt dây MN tại H. Tia IE cắt đường tròn tại P. Các dây MN và KP cắt nhau tại Q.
a) Chứng minh tứ giác HIPQ nội tiếp.
b) Chứng minh KP là tia phân giác của MPN.
c) Chứng minh EP. EI = EN.EM.
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ 1 :
A. Trắc nghiệm : (mỗi câu đúng 0,5 đ)

Câu
1
2
3
4

Đáp án
B
C
B
A

Câu
Nội dung
Điểm

5
a) ABC: Góc nội tiếp
AOC: Góc ở tâm
CBD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.