de kscl dau nam 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về de kscl dau nam 6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:………………………………………
Lớp 6…

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
MÔN: TOÁN

Câu 1: (1.5 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất
0,25 . 611,7 . 40
6,28 . 18,24 + 18,24 . 3,72
125 + 340 + 75 + 60

Câu 2: (1.5 điểm) Tìm x biết:
x + 1,8 = 18
x : 0,01 = 10
( 34 – x) . 17 = 0

Câu 3: (3 điểm)
Một ca nô đi từ A đến B với vận tốc 12km/giờ. Ca nô khởi hành lúc 7 giờ 30 phút và đến B lúc 11 giờ 30 phút. Tính độ dài quãng đường AB.

Câu 4: (4 điểm)
A là tập hợp các số tự nhiên khác 0 và không quá 4.
1. Viết tập hợp A bằng 2 cách:
+ Liệt kê các phần tử.
+ Nêu tính chất đặc trưng của mỗi phần tử.
2. Điền các kí hiệu vào chỗ trống:
0A 2A 4A
A A A

ĐÁP ÁN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

Câu 1: (1.5 điểm)
0,25 . 611,7 . 40 = (0,25 . 40) .611,7 = 10 . 611,7 = 6117
6,28 . 18,24 + 18,24 . 3,72 = 18, 24 . ( 6,28 + 3, 72) = 18,24 . 10 = 182,4
125 + 340 + 75 + 60 = (125 + 75) + (340 + 60) = 200 + 400 = 600

Câu 2: (1.5 điểm)
x + 1,8 = 18
x = 18 – 1,8 x = 16,2
x : 0,01 = 10
x = 10 .0,01 x = 0,1
( 34 – x) . 17 = 0
34 – x = 0 x = 34

Câu 3: (3 điểm)
Thời gian ca nô đi hết quãng đường AB:
11giờ 30 phút – 7 giờ 30 phút = 4 giờ
Độ dài quãng đường AB:
12 . 4 = 48 ( km )

Câu 4:

1.Tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử : (1.5 điểm)
A =
Tập hợp A bằng cách nêu tính chất đặc trưng của mỗi phần tử: (1 điểm)
A =
2. Điền các kí hiệu vào chỗ trống: (1.5 điểm)
0A 2A 4A
A A A

Hỏi và đáp