Đề kiểm tra_Toán 8_Học kỳ 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề kiểm tra_Toán 8_Học kỳ 1, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ TRA _TOÁN 8_ I
Môn : Toán 8
gian: 90 phút

A/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

Nội dung chính
Nhận biết
Thông hiểu
dụng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Phân tích đa thức thành nhân tử
Câu

1
4
5

Điểm

0,5
2
2,5

Cộng,trừ,nhân,chia,rút gọn phân thức đại số
Câu
2

1

3
6

Điểm
1

0,5

2
3,5

Tứ giác, diện tích của đa giác
Câu
1

1

1
3
6

Điểm
0,5

0,5

0,5
2,5
4

Tổng
Câu
3

1
1
2
10
17

Điểm
1,5

0,5
0,5
1
6,5
10

B/ ĐỀ KIỂM TRA
I/PHẦN TRẮC NGIỆM (3 điểm):Hãy chọn câu trả lời đúng
Câu 1 : Phân tích đa thức sau thành nhân tử 6×3 -9×2
A. 3×2(2x-3) B. 3×2(2x+3) C.3×2(3x-2) D 3×2(3x+2)
Câu 2 : Rút gọn phân thức sau A
A. BCD
Câu 3 : Phân thức có phân thức đối là phân thức nào?
ABCD. Cả A,B,C
Câu 4 : Đường thẳng nào là trục đối xứng của một hình thang cân
Đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy của hình thang cân.
Đường thẳng vuông góc với hai đáy của hình thang cân
Đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh bên của hình thang câm
Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh bên và một cạnh đáy của hình thang cân.
Câu 5 : Tính diện tích hình vuông biết a= 8cm
A.16cm2 B.32cm2 C.64cm2 D.81cm2
Câu 6: Lựa chọn định nghĩa đúng về hình chữ nhật
Hình chữ nhật là tứ giác có một góc vuông
Hình chữ nhật là tứ giác có hai góc vuông
Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông
Hình chữ nhật là hình thang có một góc vuông
II PHẦN TỰ LUẬN : (7điểm)
Bài 1: (2 điểm ) Phân tích đa thức sau thành nhân tử :
a/ 15x2y + 20xy2 – 25xy
b/ x2 + 2x + 1
c/ x2 – 2xy + y2 – 9
d/ x6 – x4 + 2×3 + 2×2
Bài 2: (2 điểm) Cho biểu thức: A =
a/ Tìm điều kiện xác định của biểu thức A.
b/ Rút gọn biểu thức A.
c/ Tính giá trị của biểu thức A khi x = -2 , x = 1.
Bài 3: (0,5 điểm ) Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n ≥ 1 thì :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.