Đề kiểm tra viết tiết 32 Đại số 9 có Ma trận – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề kiểm tra viết tiết 32 Đại số 9 có Ma trận, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 09 / 12 /2011
Ngµy gi¶ng:13 /12 /2011
GV d¹y: Ng« Minh TuyÕn – Tr­êng THCS Phï Ninh

Tiết 32: KIỂM TRA VIẾT CHƯƠNG II

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
– HS Hiểu các tính chất của hàm số bậc nhất. Hiểu khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ( ((.
– Sử dụng hệ số góc của đường thẳng để nhận biết sự cắt nhau hoặc song song của hai đường thẳng cho trước.
2. Kĩ năng: Biết cách vẽ và vẽ đúng đồ thị của hàm số y = ax + b (a ( ((.
3. Thái độ: Có thái độ cẩn thận, nghiêm túc khi làm bài.
II- Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
+ GV: Đề kiểm tra cho HS
+ HS: Giấy nháp, .
III. HÌNH THỨCKIỂM TRA: Để kiểm tra 1 tiết theo hình thức trắc nghiệm và tự luận .
IV- Tiến trình dạy học:
1. Tæ chøc: 9A: ……../ ……………………………………………………
2. Thiết lập ma trận đề kiểm tra:

Cấp độ
Tên
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Chủ đề 1
Hàm số bậc nhất, đồ thị của hàm số
y = ax + b (a0)
Nhận được các giá trị thuộc hàm số

Vẽ được đồ thị của hàm số bậc nhất
Tính được độ dài các cạnh của tam giác

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
2
1
10%

1
0,5
5%
1
1,5
15%

1
1
10%

5
4 điểm=40%

Chủ đề 2
Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
Nhận biết được vị trí tương đối của 2 đ t
Hiểu được hai đường thẳng song2..

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1
0,75
7.5%

1
0,75
7.5%

1
2,5
25%

3
4 điểm=40%

Chủ đề 3.
Hệ số góc của đường thẳng
y = ax + b (a0)
Nhận biết
được đường
thẳng y = ax
Hiểu được khái niệm hệ số góc của đường thẳng

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1
1,5
15%

1
0,5
5%

2
2điểm=20%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4
3,25
32,5%
3
3,75
37,5%

3
3
30%
10
10
100%

A. ĐỀ BÀI:
Phần I. Trắc nghiệm khách quan. (3 điểm)
* Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước kết quả đúng
Câu 1: (0,5 điểm). Điểm thuộc đồ thị của hàm số y = 2x – 5 là:
A. (-2; -1) B. (3; 2) C. (1; -3) D. (1; 5)
Câu 2: (0,5 điểm). Cho 2 hàm số: y = x + 2 (1); y = x + 5 (2), cắt nhau tại tọa độ .
A. (2; 5) B. (-1; -5); C. (6; -2); D. (6; 8)
Câu 3: (0,5 điểm). Cho hàm số: y = (m + 3)x + 5 đồng biến khi với mọi m
A. m 3; C. m > -3; D. m > -5
Câu 4: (0,75 điểm).Nối mỗi dòng ở cột A với 1 dòng ở cột B để được khẳng định đúng.
Cột A
Nối ghép
Cột B

1. Hai đường thẳng y = ax + b (a 0) và y = a’x + b’ (a’0) song song với nhau khi và chỉ khi
1 –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.