de kiem tra toan 8 hay 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về de kiem tra toan 8 hay 2, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra :đại số 15 phút

Họ và tên:………………………………
Lớp……………

Câu 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo các đáp án A,B,C,D .Hãy khoanh tròn đáp án đúng :
1. kết quả phép tính 0,2 – 0,2 + là:
A. 0,4- B. 0,04 – C. 0,04 – D. 0,04
2. Kết quả phép tính là:
A. B. C. D.
3. Kết quả phân tích đa thức thành nhân tử là:
A. 0,4.(x-y)(x-y) B. (0,4+x-y)(0,4-x-y) C. (0,4+x-y)(0,4-x+y) D. (0,4+x+y)(0,4-x-y)

4. Kết quả phân tích đa thức x(x-2)+x-2 thành nhân tử là:
A. (x-2)x B. x(2x-4) C. (x-2)2xD. (x-2)(x+1)
Câu 2: a.Cho x+y=7. Tính giá trị của biểu thức M =
b.cho x-y = – 5 .Tính giá trị của biểu thức N =
bài làm
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………

Kiểm tra :đại số 15 phút

Họ và tên :………………………………
Lớp……………

Câu 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo các đáp án A,B,C,D .Hãy khoanh tròn đáp án đúng :
1. kết quả phép tính 0,2 – 0,2 + là:
A. 0,4- B. 0,04 – C. 0,04 – D. 0,04
2. Kết quả phép tính là:
A. B. C. D.
3. Kết quả phân tích đa thức thành nhân tử là:
A. (0,4+x-y)(0,4-x+y) B. (0,4+x-y)(0,4-x-y) C. 0,4.(x-y)(x-y) D. (0,4+x+y)(0,4-x-y)

4. Kết quả phân tích đa thức x(x-2)+x-2 thành nhân tử là:
A. (x-2)x B. x(2x-4) C. (x-2)(x+1) D. (x-2)2x
Câu 2: a.Cho x+y=7. Tính giá trị của biểu thức M =
b.cho x-y = – 5 .Tính giá trị của biểu thức N =
bài làm
………………………………………………………………… ……………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Kiểm tra :đại số (45 phút – chương I)
Họ và tên :………………………………
Lớp……………
Đề bài
Phần I ( 3 điểm):ắc nghiệm “ Điền dấu x vào ô trống thích hợp”
Câu
Nội dung
Đúng
Sai

1
-5×3(2×2 + 3x – 5) = – 10×5 – 15×4 + 25×3

2
(x – 3)(5×2 – 4x) = 5×3 – 4×2 + 15×2 + 12x

3
– x2 + 6x – 9 = – ( x -3)2

4
3x – 3y – x( y – x) = ( y – x) ( 3 – x)

5
– 3m – 6 = – 3( m – 2)

6
( a – b) ( b – a) = ( b – a)2

7
( x3 – 1) : (x – 1) = x2 + 2x + 1

8
8×3 + 12x2y

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.