để kiểm tra toan 7 theo ma trận – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về để kiểm tra toan 7 theo ma trận, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 01/01/2011
Ngày giảng:02/01/2011
KIỂM TRA CHƯƠNG III
Môn: ĐẠI SỐ 7

I. Mục tiêu :
– Kiểm tra việc nắm bắt kiến thức của học sinh trong chương thống kê :các khái niệm về thu thập số liệu thống kê, dấu hiệu, tần số, mốt của dấu hiệu; cách lập bảng tần số, công thức tính giá trị trung bình, cách vẽ biểu đồ và nhận xét .
– Học sinh hiểu rõ hơn nữa ý nghĩa của chương thống kê, và áp dụng trong đời sống hằng ngày .
II. Đồ dùng dạy học
– GV : Ra đề + Hướng dẫn chấm
– HS : Thước thẳng. Vở nháp. Máy tính bỏ túi .
III. Ma trận đề kiểm tra:
Nội dung
Mức độ
Tổng

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Kiến thức: các khái niệm.
4
2

2
1

1
1
7
4

Kĩ năng:Lậpbảng, vẽ biểu đồ, nhận xét, đọc biểu đồ.

1
1
2
3
1
2

1
2
5
6

Tổng
5
3
5
4
2
3
12
10

* Dự kiến các câu hỏi:
– Trắc nghiệm 🙁 4 điểm ) :Gồm 4 câu nhận biết, 4 câu thông hiểu.
– Tự luận : (6 điểm) : Một bài toán gồm 4 câu.
* Đề :Trang sau
IV. Hướng dẫn chấm:
A. Trắc nghiệm : ( 4điểm ) Mỗi câu 0.5 điểm.
Đáp án:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
D
A
D
C
B
A
B
D

B.Tự luận: ( 6 điểm )
Câu 9: Bảng tần số: 2 điểm
Giá trị(x)
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14

Tần số(n)
4
3
2
1
4
6
5
3
1
1
N=30

Câu 10 Số trung bình cộng : 7.3 (1.điểm ).
Nhận xét : – Thời gian giải bài toán nhanh nhất là 3 phút
– Thời gian giải bài toán chậm nhất là 14 phút .
– Đa số học sịnh giãi xong bài toán từ 7 đến 10 phút ( 0.5 điểm)
Câu 11 Mốt của dấu hiệu là M0 = 8 (0.5 điểm )
Câu 12: Vẽ biểu đồ đúng : 2 điểm
* Đề bài
I. Trắc nghiệm 🙁 4 điểm )
*Bài tập 1 :Điều tra số con trong một gia đình tại một tổ dân cư, kết quả được biểu diễn bằng biểu đồ sau :
Từ biểu đồ trên hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước ý trả lời đúng của các câu sau :
Câu 1:Có bao nhiêu gia đình được điều tra :
A/ 30 ; B/ 36 ; C/ 42 ; D/ 40
Câu 2 : Có bao nhiêu gia đình có 3 con?
A/ 10 B/ 5 C/ 8 D/ 4
Câu 3:Dấu hiệu của cuộc điều tra là :
A/ Học sinh B/ 30 C/ gia đình. D/ Số con trong một gia đình.
Câu 4 : Số các giá trị của dấu hiệu là :
A/ 36 B/ 20 C/ 40 D/ 10
Câu 5 : Số các giá trị khác nhau là :
A/ 3 B/ 4 C/ 10 D/ 2
Câu 6 :Tần số của giá trị 1 là :
A / 8 B/ 5 C/ 3 D/ 6
Câu 7 : Tần số của giá trị 4 là:
A/ 3 B/ 4 C/ 5 D/ 2
Câu 8: Mốt của dấu hiệu là :
A/ 6 B/ 5 C/ 4 D/ 2
II. Tự luận : ( 6 điểm )
*Bài tập 2 : Thời gian giải xong một bài toán (tính theo phút ) của 30 học sinh được ghi lại trong bảng sau :
10
6
14
8
7
3
9
3
9
4

5
3
3
10
8
4
8
4
8
7

7
8
9
9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.