đề kiểm tra toán 7 kì II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về đề kiểm tra toán 7 kì II, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2011-2012
MÔN: Toán 7
Thời gian: 90 phút

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

NỘI DUNG – CHỦ ĐỀ
MỨC ĐỘ
TỔNG SỐ

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng (1)
Vận dụng (2)

TL/TN
TL/TN
TL/TN
TL/TN

Chương III
Thống kê
Thu thập số liệu thống kê
C1a
1 đ

1
1 đ

Bảng tần số

C1b
1 đ

1
1 đ

Số trung bình cộng

C1c
1 đ

1
1 đ

Chương IV
Biểu thức đại số
Cộng, trừ đa thức

C2a, b
2 đ

2
2 đ

Nghiệm của đa thức một biến
C3a, b
2 đ

2
2 đ

Hình học
Tam giác bằng nhau. Tính chất đường trung tuyến của tam giác.

C4a, b, c
3 đ

3
3 đ

TỔNG SỐ
3
3 đ
4
4 đ
3
3 đ

10
10 đ

ĐỀ BÀI

Câu 1. (3 điểm)
Điểm kiểm tra HKI môn toán của học sinh lớp 7 được ghi lại ở bảng sau:
3
8
7
5
6
4
3
5
8

9
7
3
4
6
5
5
6
6

9
7
7
3
4
5
7
6
7

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Lớp đó có tất cả bao nhiêu học sinh/
b) Lập bảng tần số.
c) Tính điểm trung bình môn toán của lớp đó.

Câu 2. (2 điểm)
Cho hai đa thức:
A = 3xyz – 5xy + 4×2,
B = 2×2 + xyz + 5xy.
a) Tính A + B?
b) Tính A – B?

Câu 3. (2 điểm)
Tìm nghiệm của các đa thức:
a) P(x) = 3x – 6,
b) Q(x) = 4x + 24.

Câu 4. (3 điểm)
Cho tam giác ABC cân tại A với đường trung tuyến AH.
a) Chứng minh:
b) Chứng minh:
c) Biết AB=AC=13cm, BC = 10 cm, hãy tính độ dài đường trung tuyến AH.

——————————–Hết——————————–

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
(Đáp án này gồm có 2 trang)
Câu
Nội dung
Điểm số

1

a) Dấu hiệu ở đây là điểm kiểm tra HKI môn toán của học sinh lớp 7. Lớp đó có tất cả 27 học sinh.
b) Bảng tần số:
Giá trị (x)
3
4
5
6
7
8
9

Tần số (n)
4
3
5
5
6
2
2
N=27

c) Điểm trung bình môn toán của lớp đó:

1 điểm

1 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

2
a) A + B = (3xyz – 5xy + 4×2) + (2×2 + xyz + 5xy)
A + B = 3xyz – 5xy + 4×2 + 2×2 + xyz + 5 xy
A + B = (3xyz + xyz) + (– 5xy + 5xy) + (4×2 + 2×2)
A + B = 4xyz + 6×2 = 6×2 + 4xyz.

b) A – B = (3xyz – 5xy + 4×2) – (2×2 + xyz + 5xy)
A – B = 3xyz – 5xy + 4×2 – 2×2 – xyz – 5xy
A – B = (3xyz – xyz) + (– 5xy – 5xy) + (4×2 – 2×2)
A – B = 2xyz + (– 10xy) + 2×2 = 2×2 + 2xyz – 10xy.
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm

0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm

3
a) Nghiệm của các đa thức: P(x) = 3x – 6 3x – 6 = 0
3x = 6
x =
b) Nghiệm của các đa thức: Q(x) = 4x + 24 4x – 24 = 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.