Đề Kiểm tra Toán 6,1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề Kiểm tra Toán 6,1, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên ……………………………………….…
Lớp: 6…………………
BÀI KIỂM TRA SỐ HỌC LỚP 6( thời gian 1 tiết)
A/ Phần trắc nghiệm khách quan : (3 điểm )
Câu 1: (2 điểm) Điền dấu “X” vào ô “Đúng” hoặc “Sai” cho thích hợp:
Khẳng định
Đúng
Sai

1) Tập hợp các số nguyên dương là tập hợp các số tự nhiên

2) Tập hợp Z các số nguyên bao gồm các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương.

3) Tập hợp Z các số nguyên bao gồm các số nguyên âm và các số tự nhiên.

4) Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn 0 hoặc bằng 0.

5) Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm.

6) Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên dương.

7) Tổng của một số nguyên âm với một số nguyên dương là một số nguyên âm.

8) Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên dương.

Câu 2 : (1 điểm) Điền dấu “X” vào ô vuông ( ở trước khẳng định đúng:
1/ Trong tập hợp các số nguyên sau, tập hợp nào có các số nguyên được xếp theo thứ tự tăng dần:
a) ( ( b)
c) ( ( d)
2/ Khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức: 2009 – (5 – 9 + 2008) ta được:
( a) 2009 + 5 – 9 – 2008 ( b) 2009 – 5 – 9 + 2008
( c) 2009 – 5 + 9 – 2008 ( d) 2009 – 5 + 9 + 2008
3/ Trong tập hợp các số nguyên Z tất cả các ước của 5 là:
( a) 1 và -1 ( b) 5 và -5 ( c) 1 và 5 ( d) 1; -1; 5; -5
4/ Giá trị của (-4)3 bằng:
( a) -12 ( b) – 64 ( c) 12 ( d) 64
B. Tự luận: (7 điểm)
Bài 1: Tính:
100 + (-520) + 1140 + (- 620)
13 – 18 – (- 42) – 15
(-12).(-13) + 13.(- 22)

Bài 2: Tìm số nguyên x, biết:
a) 3x – 5 = -7 – 13 b)
Bài 3: Tìm số nguyên n sao cho n + 5 chia hết cho n – 2
( Lưu ý 6B bỏ câu này)
Bài làm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên …………………….……………….
Lớp: 6…………………
BÀI KIỂM TRA SỐ HỌC LỚP 6( thời gian 1 tiết)
ĐỀ B:
Câu 1: Điền đúng (Đ) hay sai (S) vào các câu sau:
Hai số nguyên tố cùng nhau là hai số nguyên tố có ƯCLN bằng 1.
1 số có tận cùng là 6 hì chia hết cho 2.
Một số có tận cùng là 9 thì chia hết cho 3.
Câu 2: Thực hiện phép tính
65 : 62 = b) 98 : 95 =
Câu 3: Tìm ƯCLN, BCNN rồi tìm tập hợp các ƯC, BC của các số a, b, c, biết: a = 15 ; b = 45 ; c = 60.
Câu 4: Tìm số tự nhiên x biết:
x 2 ; x 5 ; x 14 và x < 150.
Câu 5: a) Tìm số tự nhiên x, biết: 186 – ( x + 51 ) = 92
b) Điền chữ số vào dấu * để được số chia hết cho cả 9 và 5
Câu 6: Lan có 24 viên bi xanh, 108 viên bi đỏ. Lan muốn xếp số bi đó vào trong các túi sao cho số bi xanh và bi đỏ ở các túi đều bằng nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chia túi? Với cách chia nào thì số bi ở mỗi túi nhiều nhất? (không kể cách chia 1 túi)
Câu 7: a) Tìm x N sao cho x : 12 dư 3 , x : 16 dư 5 và 100 < x < 200
b) Cho A = 1 + 111 + 112 + 113 + … + 11200 , chứng minh rằng A 2
c)Tìm a, b N, biết: a + 2b = 69 và ƯCLN(a,b) + 3 BCNN(a,b) = 408
(Lưu

Hỏi và đáp