Đề kiểm tra toán 6 xem được – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề kiểm tra toán 6 xem được, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 109-110 KIỂM TRA HỌC KÌ II
Thời gian làm bài 90 phút
I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Mức độ chuẩn
Tên
Biết
Hiểu
Vận dụng
Tổng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

So sánh phân số
1
0,2

1
0,2

1
1,5
3
1,9

Số nghịch đảo

1
0,2

1
0,2

Tỉ số của hai số
1
0,2

1
0,2

Bội và ước của số nguyên
1
0,2

1
0,2

Cộng, trừ, rút gọn phân số
0,5
0,1

1
0,2

1
2,5
2,5
2,8

Bài về phân số

1
0,2

1
2
2
2,2

Tia nằm giữa hai tia, tia phân giác
1
0,2

1
0,2

2
0,4

Góc bù nhau, phụ nhau

0,5
0,1

0,5
0,1

Bài tập hình học tổng hợp

1
2
1
2

Tổng
4,5
0,9

5,5
1,1

4
8
14
10

II. ĐỀ BÀI
Phần I. Trắc nghiệm khách quan (2điểm)
A. Khoanh chữ cái đứng trước phương án mà em lựa chọn(từ caau1 đến câu 6)
Câu 1. Từ đẳng thức (- 3). 18 = (- 6).9. Ta có cặp phân số bằng nhau là :
A.
B.
C.
D.

Câu 2. Số nghịch đảo của là :
A. 1
B.
C. 5
D. – 5

Câu 3. Năm nay bố 38 tuổi, con 12 tuổi. Tỉ số tuổi con và tuổi bố trước đây hai năm là :
A.
B.
C.
D.

C©u 4. Nếu tia Ob nằm giữa hai tia Oa và Oc (Hình 1) thì : a
A. .
B. . b
C. .
D. . c
Hình 1
Câu 5. Các bội của -6 là :
A. -18, -12, -6.
B. -18, -12, 0.

C. -18, -12, -6, 0, 6, 12, 18…
D. …, -18, -12, -6, 0, 6, 12, 18…

Câu 6. Tìm x, khi biết x + 1 = :
A. x =
B. x =
C. x = 0
D. x =

Câu 7. Điền vào ô trống từ hoặc cụm từ thích hợp :
a) Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số ta……………………………………………………..
b) Hai góc bù nhau là hai góc có……………………………………………………………………..
Câu 8. Các khẳng định sau đúng hay sai ?
Các khẳng định
Đ
S

a) Trong hai phân số, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn

b) Trong hai phân số, phân số nào có mẫu bé hơn thì bé hơn

Phần II. Tự luận (8điểm)
Câu 12. (1điểm)Rút gọn :
a) ; b) .
Câu 13. (1,5điểm) Điền dấu (>,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.