Đề kiểm tra toán 45 phút lớp 8 chương I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về Đề kiểm tra toán 45 phút lớp 8 chương I, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG I
MÔN: ĐẠI SỐ LỚP 8
Thời gian làm bài 45 phút:

ĐỀ BÀI
Câu 1: Tính
a) ( 10x + 9) x – ( 5x – 1)(2x +3) b)
c) ( 5x + y)2 d) Cho x + y = 3 và xy = 2 Tính x3 + y3
Câu 2: Phân tích đa thức sau thành nhân tử
a) x3 – 16x b) 3×2 + 3 y2 -6xy – 12
c) x2 + 6x + 5 d) x4 + x3 + 2×2 + x + 1
Câu 3: Tìm x biết
a) ( x + 6)2 = 144 b) x3 + 27 + (x + 3) ( x – 9) = 0 c) 2×2 – x – 6 = 0
Câu 4:
Tìm a để đa thức 3×3 + 2×2 – 7x –a chia hết cho đa thức 3x – 1.
Chứng minh rằng x – x2 – 1 < 0 với mọi số thực x.
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức p(x) = x2 – 5x.
———————-Hết—————————

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.